Κλιτικός τύπος επιθέτου

επεξεργασία

μουρλή

Εκφράσεις

επεξεργασία

Ομώνυμα / Ομόηχα

επεξεργασία