(Χρειάζεται επεξεργασία)

  Κλιτικός τύπος αντωνυμίας

επεξεργασία

ευτούνο (ουδέτερο)