Κλιτικός τύπος επιθέτου

επεξεργασία

αυτοτελές (γενική εν. αυτοτελούς)