Αγγλικά (en) επεξεργασία

  Επίθετο επεξεργασία

random (en)

Συγγενικά επεξεργασία

  • at random (εμπρόθετος προσδιορισμός)
  • randomly (επίρρημα)