Κλιτικός τύπος επιθέτου

επεξεργασία

  Κλιτικός τύπος ουσιαστικού

επεξεργασία