Κλιτικός τύπος ουσιαστικού

επεξεργασία

ωριμότητες θηλυκό