Κλιτικός τύπος ουσιαστικού

επεξεργασία

φρούρια ουδέτερο