Αρχαία ελληνικά (grc) Επεξεργασία

Χρόνοι Απαρέμφατο μετοχή
Ενεργ. Ενεστώτας

Μέσος Ενεστώτας

τιθέναι

τίθεσθαι

τιθείς τιθεῖσα τιθέν

τιθέμενος τιθεμένη τιθέμενον

Ενεργ. Μέλλοντας

Μέσος Μέλλοντας

θήσειν

θήσεσθαι / τεθήσεσθαι

θήσων θήσουσα, θῆσον

θησόμενος -ον / τεθησόμενος , -ον

Ενεργ. Αόριστος

Μέσος - Παθ. Αόριστος

θεῖναι

θέσθαι / τεθῆναι

θείς θεῖσα θέν

θέμενος , -ον / τεθείς, -σα, -έν

Ενεργ. Παρακείμενος

Μέσος Παρακείμενος

τεθεικέναι

τεθεῖσθαι / κεῖσθαι

τεθηκώς τεθηκυῖα τεθηκός

τεθειμένος -νη -νον / κείμενος -ον

  Ρηματικός τύποςΕπεξεργασία

τεθεικέναι

δείτε τη λέξη  τίθημι