Άνοιγμα κυρίου μενού

Capitello modanatura mo 01.svg Αρχαία ελληνικά (grc) Επεξεργασία

Χρόνοι Απαρέμφατο μετοχή
Ενεργ. Ενεστώτας

Μέσος Ενεστώτας

τιθέναι

τίθεσθαι

τιθείς τιθεῖσα τιθέν

τιθέμενος τιθεμένη τιθέμενον

Ενεργ. Μέλλοντας

Μέσος Μέλλοντας

θήσειν

θήσεσθαι / τεθήσεσθαι

θήσων θήσουσα, θῆσον

θησόμενος -ον / τεθησόμενος , -ον

Ενεργ. Αόριστος

Μέσος - Παθ. Αόριστος

θεῖναι

θέσθαι / τεθῆναι

θείς θεῖσα θέν

θέμενος , -ον / τεθείς, -σα, -έν

Ενεργ. Παρακείμενος

Μέσος Παρακείμενος

τεθεικέναι

τεθεῖσθαι / κεῖσθαι

τεθηκώς τεθηκυῖα τεθηκός

τεθειμένος -νη -νον / κείμενος -ον

  Ρηματικός τύποςΕπεξεργασία

θέσθαι

  1. απαρέμφατο μέσου αορίστου του τίθημι (μετοχή ιδίου χρόνου θέμενος, θεμένη, θέμενον

δείτε τη λέξη: τίθημι