Κλιτικός τύπος ουσιαστικού

επεξεργασία

τάπητες αρσενικό