Κλιτικός τύπος ουσιαστικού

επεξεργασία

σταφιδιάσματα ουδέτερο