Δείτε επίσης: σκευή

  Κλιτικός τύπος ουσιαστικού

επεξεργασία

σκεύη