Κλιτικός τύπος ουσιαστικού

επεξεργασία

σέλινα ουδέτερο