Κλιτικός τύπος ουσιαστικού

επεξεργασία

παρασκιές θηλυκό