Κλιτικός τύπος ουσιαστικού

επεξεργασία

μορφήματα ουδέτερο