Κλιτικός τύπος ουσιαστικού

επεξεργασία

κράματα ουδέτερο