Κλιτικός τύπος ουσιαστικού

επεξεργασία

θύματα ουδέτερο