Κλιτικός τύπος ουσιαστικού

επεξεργασία

γιορτές θηλυκό