Κλιτικός τύπος ουσιαστικού

επεξεργασία

βρομόξυλα ουδέτερο