Κλιτικός τύπος ουσιαστικού

επεξεργασία

βογκητά ουδέτερο