Κλιτικός τύπος ουσιαστικού

επεξεργασία

αντισώματα ουδέτερο