Κλιτικός τύπος ουσιαστικού

επεξεργασία

ανταλλαγές θηλυκό