Κλιτικός τύπος ουσιαστικού

επεξεργασία

αεριοφόρα ουδέτερο