Κλιτικός τύπος αντωνυμίας

επεξεργασία

άλλες αρσενικό