Χωρίς παραμέτρους {{πλ}} εμφανίζει

πληθυντικός


{{πλ|λέξη|<κωδικός ISO γλώσσας>}}

εμφανίζει

πληθυντικός αριθμός του λέξη


Εναλλακτικά, και λατινικό {{plur}}.

Παράμετροι

Αριθμητικές παράμετροι (προαιρετικές)

  • |1= Στη θέση#1 γράφουμε τη λέξη-στόχο της επιλογής μας, στον ενικό.

προαιρετικές

  • |2= Στη θέση#2, ο κωδικός ISO γλώσσας αν χρειαζόμαστε σύνδεσμο ακριβείας σε συγκεκριμένο τομέα γλώσσας: π.χ. στο pipes γράφουμε
    {{πλ|pipe|en}} Για να συνδέσουμε με το αγγλικό pipe
    {{πλ|pipe|fr}} Για να συνδέσουμε με το γαλλικό pipe
  • |3= Στη θέση#3, άλλη εμφάνιση της λέξης-στόχου αν είναι επιθυμητή

Ονομαστικές παράμετροι (προαιρετικές)

  • |γλ=   ή   |lang= εναλλακτικά, για την παράμετρο της θέσης#1 για τη γλώσσα