Ετυμολογία

επεξεργασία
ΓΓΕΤ < Γενική Γραμματεία Έρευνας και Τεχνολογίας

  Συντομομορφή

επεξεργασία

Γ.Γ.Ε.Τ. θηλυκό συντομογραφία

  • ελληνική δημόσια υπηρεσία (Γενική Γραμματεία) που ασχολείται με ζητήματα έρευνας και τεχνολογίας
    ※  Τα επιλεχθέντα κριτήρια προεπιλογής αναδεικνύουν την προσήλωση του Υπουργείου Ανάπτυξης και της ΓΓΕΤ στον στόχο της υποστήριξης και προώθησης της καινοτομίας καθώς και την εστίαση στην εμπειρία και το μέγεθος του σχήματος του αναδόχου, προκειμένου να διασφαλιστεί ο επιδιωκόμενος στόχος που είναι η ανάδειξη του Κέντρου Καινοτομίας σε βασικό πυλώνα της μετεξέλιξης του επιχειρηματικού οικοσυστήματος της χώρας και της προσαρμογής του στις μελλοντικές προκλήσεις της παγκόσμιας αγοράς. (Άμεσα η προκήρυξη του μεγαλύτερου έργου υποστήριξης καινοτομίας στην Ελλάδα, capital.gr, 16 Δεκεμβρίου 2020)

Δείτε επίσης

επεξεργασία