Αγγλικά (en) επεξεργασία

  Κλιτικός τύπος ουσιαστικού επεξεργασία

wins (en)

  Ρηματικός τύπος επεξεργασία

wins (en)