Αγγλικά (en) επεξεργασία

  Κλιτικός τύπος ουσιαστικού επεξεργασία

takes (en)

  Ρηματικός τύπος επεξεργασία

takes (en)