Αγγλικά (en) επεξεργασία

  Κλιτικός τύπος ουσιαστικού επεξεργασία

stacks (en)

  Ρηματικός τύπος επεξεργασία

stacks (en)