Αγγλικά (en) επεξεργασία

  Κλιτικός τύπος ουσιαστικού επεξεργασία

retreats (en)

  Ρηματικός τύπος επεξεργασία

retreats (en)