Κλιτικός τύπος αντωνυμίας

επεξεργασία

illud (la)