Διαγλωσσικοί όροι επεξεργασία

  Ετυμολογία επεξεργασία

ibid. < λατινικά ibidem

  Συντομομορφή επεξεργασία

ibid. (en) συντομογραφία

Συνώνυμα επεξεργασία