Αγγλικά (en) επεξεργασία

  Κλιτικός τύπος ουσιαστικού επεξεργασία

dispatches (en)

  Ρηματικός τύπος επεξεργασία

dispatches (en)