Αγγλικά (en) επεξεργασία

  Κλιτικός τύπος ουσιαστικού επεξεργασία

balances (en)

  Ρηματικός τύπος επεξεργασία

balances (en)