-- αρχαία ουσιαστικά, ανώμαλα - ancient greek nouns, irregulars 2021.12. Sarri.greek
-- INSTRUCTIONS & help at bottom of [[Module:grc-nouns-decl]] - ΟΔΗΓΙΕΣ στο τέλος της κύριας σελίδας
-- default stem["θ"] = mw.ustring.sub(args['λήμμα'],1,-3) -- stemnumber = 3 (μείον 2) minus 2 letters from end
	-- but if singular is different from plural (pluralia tanutum) it should be rewritten
	-- In general, i rewrite it, to have a clear view of the whole word.
--[=[
-- args['όπως'] obligatory
STRUCTURE ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ - CONTENTS
* μεταπλαστό [[ἧπαρ]]
* from 3rd decl. [[κρέας]] πέρας γέρας γήρας..
* from 3rd decl. συγκοπτόμενα [[πατήρ]], ανήρ, κλπ
* from 3rd decl. μονοσύλλαβα εξαιρέσεις the monosyllable exceptions
* idioclits KOINE after Latin decl.1: κοῦπᾰ instead of κούπᾱ πληθ κοῦπες 
* idioclits Τemplates Διονύς=[[Διονῦς]], Ιησούς=[[Ἰησοῦς]], Λευίς=[[Λευΐς]], 
	Μηνάς=[[Μηνᾶς]], Φιλής=[[Φιλῆς]], Νεκώς=[[Νεκῶς]], singular only = args['υποκατ0'] = 'ιδιόκλιτα'
	Τα Πρότυπα με περισπωμένη για αποφυγή παράλληλων τύπων (π.χ. Νεκώς)
* Template ανώμαλα + IRREGULARS all the unique irregulars α...ω asin [[Παράρτημα:Ουσιαστικά (αρχαία ελληνικά)/4]]

* Smyth http://www.perseus.tufts.edu/hopper/text?doc=Perseus%3Atext%3A1999.04.0007%3Apart%3D2%3Achapter%3D13%3Asection%3D19
* σχολικό Οικονόμου http://ebooks.edu.gr/ebooks/v/html/8547/2340/Grammatiki-Archaias-Ellinikis_Gymnasiou-Lykeiou_html-apli/index_02_07.html

]=]--


export = {}


--==================================3η κλίση+μεταπλαστά [[ἧπαρ]]==========
-- [[ἧπαρ]] μεταπλαστά. ἥπᾰτος στέαρ δέλεαρ φρέαρ #3κτήμα
-- DO NOT ADD PROSODY TO STEMS e.g. φρέαρ |θέματα=<small>''αττικό:''</small> φρεᾱρ- φρεᾱτ- <small>''επικό:''</small> φρεᾰτ-}}
export['ήπαρ'] = function(frame)	-- [[Πρότυπο:grc-κλίση-'ήπαρ']]
	local args = frame:getParent().args
-- lemma
	local lemma = args['λήμμα'] or ''
	PAGENAME = mw.title.getCurrentTitle().text
	if lemma == '' or lemma == nil then args['λήμμα'] = PAGENAME:match( "^%s*(.-)%s*$" ) 
		else lemma = args['λήμμα']
	end
	
	args['ανώμ'] = '1'
	args['υποκατ04'] = 'ανώμαλα ουδέτερα'
	args['κλίση'] = '3'
	args['ουδ'] = '1'
	args['κατηγορία κλίσης'] = 'ἧπαρ'
	args['τύπος'] = 'ἧπαρ'
	args['όπως'] = 'ἧπαρ'
	args['υποκατ0'] = 'μεταπλαστά'
	
-- stems
	local stem = {}
if args["λήμμα"] == 'δελέατα' or args["λήμμα"] == 'δέλεαρ' then
		stem["θ"] = "δέλε"
		stem["θ0"] = "δελε"
		stem["θοξ"] = "δελέ"
		args['εξ'] = '1'
		args['κατηγ0'] = 'Λέξεις προπαροξύτονες'
		args['υποκατ01'] = 'προπαροξύτονα'
		args['υποκατ02'] = 'ουδέτερα προπαροξύτονα'
		args['br'] = 'dash'
		args['mod-δε2θ'] = "δέλητ"	args['mod-δε2'] = "ι"	args['mod-σς2+'] = "ῐ"
		args['mod-οπ2θ'] = "δέλητ"	args['mod-οπ2'] = "α"	args['mod-οπ2+'] = "ᾰ"
		args['mod-απ2θ'] = "δέλητ"	args['mod-απ2'] = "α"	args['mod-απ2+'] = "ᾰ"
		args['mod-κπ2θ'] = "δέλητ"	args['mod-κπ2'] = "α"	args['mod-κπ2+'] = "ᾰ"
		args['ν2'] = '1'
		args['mod-δπ2θ'] = "δελέασ"	args['mod-δπ2'] = "σι"	args['mod-δπ2+'] = "σῐ"
		
else
	if args['α'] == "πλ" or args['α2'] == "πλ" or args['α'] == "πλδ" or args['α2'] == "πλδ"
	then -- ἥπ-ᾰτ-ᾰ δέλ-ητ-α
  	stem["θ"] = mw.ustring.sub(args['λήμμα'],1,-4) -- minus 3 letters from end, stemnumber = 4
			args['κατηγ0'] = 'Λέξεις παροξύτονες'
			args['υποκατ01'] = 'παροξύτονα'
			args['υποκατ02'] = 'ουδέτερα παροξύτονα'
  else -- singular ἧπ-ᾰρ φρέ-αρ 
  	stem["θ"] = mw.ustring.sub(args['λήμμα'],1,-3) -- minus 2 letters from end, stemnumber = 3
  	if mw.ustring.find(stem["θ"], m_data.vowel_perispomeni) -- vowel+perispomeni
		then
			args['κατηγ0'] = 'Λέξεις προπερισπώμενες'
			args['υποκατ01'] = 'προπερισπώμενα'
			args['υποκατ02'] = 'ουδέτερα προπερισπώμενα'
		else
			args['κατηγ0'] = 'Λέξεις παροξύτονες'
			args['υποκατ01'] = 'παροξύτονα'
			args['υποκατ02'] = 'ουδέτερα παροξύτονα'
		end
	end

	stem["θ0"] = m_stems.word0(stem["θ"])			-- remove accent
	stem["θοξ"] = m_stems.PerispomeniToOxia(stem["θ"])
end -- close if δέλεαρ
	args['mod-οεθ'] = stem["θ"] .. "αρ"		args['mod-οε'] = "0"
	args['mod-γεθ'] = stem["θοξ"] .. "ατ"	args['mod-γε'] = "ος"
	args['mod-δεθ'] = args['mod-γεθ']		args['mod-δε'] = "ι"	args['mod-δε+'] = "ῐ"
	args['mod-αεθ'] = args['mod-οεθ']		args['mod-αε'] = args['mod-οε'] -- same as nom.
	args['mod-κεθ'] = args['mod-οεθ']		args['mod-κε'] = args['mod-οε']	-- same as nom.
	args['mod-οπθ'] = stem["θοξ"] .. "ατ"	args['mod-οπ'] = "α"	args['mod-οπ+'] = "ᾰ"
	args['mod-γπθ'] = stem["θ0"] .. "άτ"	args['mod-γπ'] = "ων"
	args['ν'] = '1'
	args['mod-δπθ'] = stem["θοξ"] .. "α"	args['mod-δπ'] = "σι"	args['mod-δπ+'] = "σῐ"
	args['mod-απθ'] = args['mod-οπθ']		args['mod-απ'] = args['mod-οπ']	args['mod-απ+'] = args['mod-οπ+']	-- same as nom.
	args['mod-κπθ'] = args['mod-οπθ']		args['mod-κπ'] = args['mod-οπ']	args['mod-κπ+'] = args['mod-οπ+']	 	-- same as nom.
	args['mod-οδθ'] = stem["θοξ"] .. "ατ"	args['mod-οδ'] = "ε"
	args['mod-γδθ'] = stem["θ0"] .. "άτ"	args['mod-γδ'] = "οιν"

return decl(args)
end 	

--%%%%%%%%%%%%%%%%% κρέας ΣΙΓΜΟΛΗΚΤΑ 3ης κλίσης %%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%
-- f.create_link used here
-- 6 = κρέας, γέρας, γῆρας, πέρας, τέρας, κέρας Easiest: πέρας (all with περατ-) 
-- dialectal forms, will be added at the lemmata, manually, separately
-- CAREFUL contracted with macron ᾱ
export['κρέας'] = function(frame)	-- [[Πρότυπο:grc-κλίση-'κρέας']]
	local args = frame:getParent().args
-- lemma
	local lemma = args['λήμμα'] or ''
	PAGENAME = mw.title.getCurrentTitle().text
	if lemma == '' or lemma == nil then args['λήμμα'] = PAGENAME:match( "^%s*(.-)%s*$" ) 
		else lemma = args['λήμμα']
	end
	args['κλίση'] = '3'
	args['ουδ'] = '1'
	args['κατηγορία κλίσης'] = 'κρέας'
	if args['α'] == "πλ" or args['α2'] == "πλ" or args['α'] == "πλδ" or args['α2'] == "πλδ" then
		-- τα πέρατα
		if mw.ustring.find(args['λήμμα'], 'ατα$') then -- $ = at the end of the word
		args['κατηγ0'] = 'Λέξεις προπαροξύτονες'
		args['υποκατ01'] = 'προπαροξύτονα'
		args['υποκατ02'] = 'ουδέτερα προπαροξύτονα'		
		else -- τα κρέα
		args['κατηγ0'] = 'Λέξεις παροξύτονες'
		args['υποκατ01'] = 'παροξύτονα'
		args['υποκατ02'] = 'ουδέτερα παροξύτονα'
		end
	else --singular
		if args['λήμμα'] == 'γῆρας' then -- this has no plural
		args['κατηγ0'] = 'Λέξεις προπερισπώμενες'
		args['υποκατ01'] = 'προπερισπώμενα'
		args['υποκατ02'] = 'ουδέτερα προπερισπώμενα'
		else -- all the others
		args['κατηγ0'] = 'Λέξεις παροξύτονες'
		args['υποκατ01'] = 'παροξύτονα'
		args['υποκατ02'] = 'ουδέτερα παροξύτονα'
		end
	end -- close accent categories by gender

	-- I add plurals, just in case...
	root1 = ''	root0 = ""
	if args["λήμμα"] == 'πέρας' or args["λήμμα"] == 'πέρατα' then
		args['τύπος'] = 'πέρας'
		args['όπως'] = 'πέρας'
		root1 = 'πέρ' root0 = "περ"
		args['σημ'] = 'Από τα έξι της Κατηγορίας, είναι το μόνο που έχει παντού θέμα σε ...ατ-'
		.. '<br>στις πτώσεις εκτός από το <b>πέρας</b>'
	end
	if args["λήμμα"] == 'τέρας' or args["λήμμα"] == 'τέρατα' then
		args['τύπος'] = 'πέρας'
		args['όπως'] = 'τέρας'	
		root1 = 'τέρ' root0 = "τερ"
		args['br'] = 'dash'
		args['σημ'] = 'Ο ενικός κατά το «[[πέρας#Αρχαία ελληνικά (grc)|πέρας]]»<br>ο πληθυντικός και δυϊκός με δύο θέματα:'
		.. 'κατά το «[[πέρας#Αρχαία ελληνικά (grc)|πέρας]]» και κατά το «[[πέρας#Αρχαία ελληνικά (grc)|κρέας]]»'
	end

if args["λήμμα"] == 'πέρας' or args["λήμμα"] == 'πέρατα' 
or args["λήμμα"] == 'τέρας' or args["λήμμα"] == 'τέρατα' 
then
	args['mod-οεθ'] = root1 .. "ας"	args['mod-οεθ+'] = root1 .. "ᾰς"	args['mod-οε'] = "0"
	args['mod-γεθ'] = root1 .. "ατ"	args['mod-γεθ+'] = root1 .. "ᾰτ"	args['mod-γε'] = "ος"
	args['mod-δεθ'] = root1 .. "ατ"	args['mod-δεθ+'] = root1 .. "ᾰτ"	args['mod-δε'] = "ι"	args['mod-δε+'] = "ῐ"
	args['mod-αεθ'] = root1 .. "ας"	args['mod-αεθ+'] = root1 .. "ᾰς"	args['mod-αε'] = "0" -- same as nom.
	args['mod-κεθ'] = root1 .. "ας"	args['mod-κεθ+'] = root1 .. "ᾰς"	args['mod-κε'] = "0" -- same as nom.
	args['mod-οπθ'] = root1 .. "ατ"	args['mod-οπθ+'] = root1 .. "ᾰτ"	args['mod-οπ'] = "α"	args['mod-οπ+'] = "ᾰ"
	args['mod-γπθ'] = root0 .. "άτ"	args['mod-γπθ+'] = root0 .. "ᾰ́τ"	args['mod-γπ'] = "ων"
	args['ν'] = '1'
	args['mod-δπθ'] = root1 .. "α"	args['mod-δπθ+'] = root1 .. "ᾰ"		args['mod-δπ'] = "σι"	args['mod-δπ+'] = "σῐ"
	args['mod-απθ'] = root1 .. "ατ"	args['mod-απθ+'] = root1 .. "ᾰτ"	args['mod-απ'] = "α"	args['mod-απ+'] = "ᾰ" -- same as nom.
	args['mod-κπθ'] = root1 .. "ατ"	args['mod-κπθ+'] = root1 .. "ᾰτ"	args['mod-κπ'] = "α"	args['mod-κπ+'] = "ᾰ" -- same as nom.
	args['mod-οδθ'] = root1 .. "ατ"	args['mod-οδθ+'] = root1 .. "ᾰτ"	args['mod-οδ'] = "ε"
	args['mod-γδθ'] = root0 .. "άτ"	args['mod-γδθ+'] = root0 .. "ᾰ́τ"	args['mod-γδ'] = "οιν"

	if (args["λήμμα"] == 'τέρας' or args["λήμμα"] == 'τέρατα')
	and (args["λήμμα"] ~= 'πέρας' and args["λήμμα"] ~= 'πέρατα')
	then
	args['mod-οπ2θ'] = root1 .. "α"	args['mod-οπ2θ+'] = root1 .. "ᾱ"	args['mod-οπ2'] = "0"
	args['mod-γπ2θ'] = root0	args['mod-γπ2'] = "ῶν"
	-- dat.pl is the same
	args['mod-απ2θ'] = root1 .. "α"	args['mod-απ2θ+'] = root1 .. "ᾱ"	args['mod-απ2'] = "0"	-- same as nom.
	args['mod-κπ2θ'] = root1 .. "α"	args['mod-κπ2θ+'] = root1 .. "ᾱ"	args['mod-κπ2'] = "0"	-- same as nom.
	args['mod-οδ2θ'] = root1 .. "α"	args['mod-οδ2θ+'] = root1 .. "ᾱ"	args['mod-οδ2'] = "0"
	args['mod-γδ2θ'] = root0	args['mod-γδ2'] = "οῖν"
	end
-- [[κρέας]] παντού συνηρημένο (ελληνιστικό κρέατα κλπ)
elseif args["λήμμα"] == 'κρέας' or args["λήμμα"] == 'κρέα' or args["λήμμα"] == 'κρέατα' 
or args["λήμμα"] == 'κέρας' or args["λήμμα"] == 'κέρα' or args["λήμμα"] == 'κέρατα' 
or args["λήμμα"] == 'γέρας' or args["λήμμα"] == 'γέρα' 
or args["λήμμα"] == 'γῆρας'
then
	if args["λήμμα"] == 'κρέας' or args["λήμμα"] == 'κρέα' or args["λήμμα"] == 'κρέατα' then
		args['τύπος'] = 'κρέας'
		args['όπως'] = 'κρέας'		
		root1 = 'κρέ' root1ox = 'κρέ' root0 = "κρε"
	args['υπότιτλος-εν2'] = '<i>ελληνιστικοί τύποι</i>'
	args['γεΛ2'] = create_link(root1 .. "ατ" .. "ος", stem_color(root1) .. infix_color("ᾰτ") .. ending_color("ος"))
	args['δεΛ2'] = create_link(root1 .. "ατ" .. "ι", stem_color(root1) .. infix_color("ᾰτ") .. ending_color("ῐ"))
	args['υπότιτλος-πλ2'] = '<i>ελληνιστικοί τύποι</i>'
	args['οπΛ2'] = create_link(root1 .. "ατ" .. "α", stem_color(root1) .. infix_color("ᾰτ") .. ending_color("ᾰ"))
	args['γπΛ2'] = create_link(root0 .. "άτ" .. "ων", stem_color(root0) .. infix_color("άτ") .. ending_color("ων"))
	args['απΛ2'] = create_link(root1 .. "ατ" .. "α", stem_color(root1) .. infix_color("ᾰτ") .. ending_color("ᾰ"))
	args['κπΛ2'] = create_link(root1 .. "ατ" .. "α", stem_color(root1) .. infix_color("ᾰτ") .. ending_color("ᾰ"))

	elseif args["λήμμα"] == 'κέρας' or args["λήμμα"] == 'κέρα' or args["λήμμα"] == 'κέρατα' then
		args['τύπος'] = 'κέρας'
		args['όπως'] = 'κρέας'		
		root1 = 'κέρ' root1ox = 'κέρ' root0 = "κερ"	
	args['υπότιτλος-εν'] = 'κερᾰσ-'
	args['υπότιτλος-εν2'] = 'κερᾰτ-'
	args['γεΛ2'] = create_link(root1 .. "ατ" .. "ος", stem_color(root1) .. infix_color("ᾰτ") .. ending_color("ος"))
	args['δεΛ2'] = create_link(root1 .. "ατ" .. "ι", stem_color(root1) .. infix_color("ᾰτ") .. ending_color("ῐ"))
	args['υπότιτλος-πλ'] = 'κερᾰσ-'
	args['υπότιτλος-πλ2'] = 'κερᾰτ-'
	args['οπΛ2'] = create_link(root1 .. "ατ" .. "α", stem_color(root1) .. infix_color("ᾰτ") .. ending_color("ᾰ"))
	args['γπΛ2'] = create_link(root0 .. "άτ" .. "α", stem_color(root0) .. infix_color("άτ") .. ending_color("ων"))
	args['απΛ2'] = create_link(root1 .. "ατ" .. "α", stem_color(root1) .. infix_color("ᾰτ") .. ending_color("ᾰ"))
	args['κπΛ2'] = create_link(root1 .. "ατ" .. "α", stem_color(root1) .. infix_color("ᾰτ") .. ending_color("ᾰ"))		
	
	elseif args["λήμμα"] == 'γέρας' or args["λήμμα"] == 'γέρα' then
		args['τύπος'] = 'κρέας'
		args['όπως'] = 'κρέας'	
		root1 = 'γέρ' root1ox = "γέρ" root0 = "γερ"
		args['br'] = 'dash'
		args['γεθ'] = root1ox .. "α"	args['γεθ+'] = root1ox .. "ᾰ"	args['γε'] = "ος"
		args['γε2θ'] = root1ox .. "ως"	args['γε2θ+'] = root1ox .. "ως"	args['γε2'] = "0"
		args['οπθ'] = root1ox .."α"		args['οπ'] = "α"	args['οπ+'] = "ᾱ"
		args['οπ2θ'] = root1ox		args['οπ2'] = "α"	args['οπ2+'] = "ᾱ"
		args['γπθ'] = root0 .. "ά"			args['γπ'] = "ων"
		args['γπ2θ'] = root0			args['γπ2'] = "ῶν"
		args['απθ'] = root1ox .."α"		args['απ'] = "α"	args['απ+'] = "ᾱ"
		args['απ2θ'] = root1ox		args['απ2'] = "α"	args['απ2+'] = "ᾱ"
		args['κπθ'] = root1ox .."α"		args['κπ'] = "α"	args['κπ+'] = "ᾱ"
		args['κπ2θ'] = root1ox		args['κπ2'] = "α"	args['κπ2+'] = "ᾱ"
	elseif args["λήμμα"] == 'γῆρας' then
		args['τύπος'] = 'κρέας'
		args['όπως'] = 'κρέας'
		args['α'] = 'εν'
		root1 = 'γῆρ' root1ox = 'γήρ' root0 = "γηρ"
		args['br'] = 'dash'
		args['γε2θ'] = root1ox .. "α"	args['γε2θ+'] = root1ox .. "ᾰ"	args['γε2'] = "ος"
		args['δεθ'] = root1ox .. "α"	args['δεθ+'] = root1ox .. "ᾰ"	args['δε'] = "ϊ"
		args['δε2θ'] = root1ox	args['δε2'] ="ᾳ"
		args['δε2Λκειμ'] = " <small>(<i>αττικό</i>)</small> "
		.. "<br>  &nbsp; & " .. create_link("γήρατ" .. "ι", stem_color("γήρᾰτ") .. ending_color("ῐ"))
	end
	args['mod-οεθ'] = root1 .. "ας"	args['mod-οεθ+'] = root1 .. "ᾰς"	args['mod-οε'] = "0"
	args['mod-γεθ'] = root1ox		args['mod-γε'] = "ως"
	args['mod-δεθ'] = root1ox		args['mod-δε'] = "ᾳ"
	args['mod-αεθ'] = root1 .. "ας"	args['mod-αεθ+'] = root1 .. "ᾰς"	args['mod-αε'] = "0" -- same as nom.
	args['mod-κεθ'] = root1	.. "ας"	args['mod-κεθ+'] = root1 .. "ᾰς"	args['mod-κε'] = "0"-- same as nom.
	args['mod-οπθ'] = root1ox		args['mod-οπ'] = "α"	args['mod-οπ+'] = "ᾱ"
	args['mod-γπθ'] = root0			args['mod-γπ'] = "ῶν"
	args['ν'] = '1'
	args['mod-δπθ'] = root1ox .. "α"	args['mod-δπθ+'] = root1 .. "ᾰ"	args['mod-δπ'] = "σι"	args['mod-δπ+'] = "σῐ"
	args['mod-απθ'] = root1ox		args['mod-απ'] = "α"	args['mod-απ+'] = "ᾱ" -- same as nom.
	args['mod-κπθ'] = root1ox		args['mod-κπ'] = "α"	args['mod-κπ+'] = "ᾱ" -- same as nom.
	args['mod-οδθ'] = root1ox		args['mod-οδ'] = "α"	args['mod-οδ+'] = "ᾱ"
	args['mod-γδθ'] = root0			args['mod-γδ'] = "οῖν"

end -- %%%%%%% close all ifs for κρέας
return decl(args)
end -- %%%%%%% CLOSE κρέας--%%%%%%%%%%%%%%%%% ΣΥΓΚΟΠΤΟΜΕΝΑ 3ης κλίσης %%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%
export['συγκοπτόμενα'] = function(frame)	-- [[Πρότυπο:grc-κλίση-συγκοπτόμενα]]
	local args = frame:getParent().args
-- lemma
	local lemma = args['λήμμα'] or ''
	PAGENAME = mw.title.getCurrentTitle().text
	if lemma == '' or lemma == nil then args['λήμμα'] = PAGENAME:match( "^%s*(.-)%s*$" ) 
		else lemma = args['λήμμα']
	end
	args['κλίση'] = '3'
	args['ομάδα'] = 'συγκοπτόμενα'

-- [[ἀνήρ]] -- το extra α in datives plural ανδράσι πατράσι was euphonic 
if args["λήμμα"] == 'ἀνήρ' then	-- or args["λήμμα"] == 'ἄνδρες' -- stem["θ0"] = m_stems.word0(stem["θ"])			-- γον remove accent
	-- stem 
	local stem = {}
	stem["θ"] = mw.ustring.sub(args['λήμμα'],1,-3)	-- ἀν-ήρ minus 2 root1s from end, stemnumber = 3
	stem["θ0"] = m_stems.word0(stem["θ"])
	stem["θ1"] = m_stems.word1(stem["θ0"])		-- ἄν-δρες
	args['κατηγορία κλίσης'] = 'ἀνήρ'
	args['αρσ'] = '1'
	args['τύπος'] = 'ἀνήρ'
	args['όπως'] = 'ἀνήρ'
	args['κατηγ0'] = 'Λέξεις οξύτονες'
	args['υποκατ01'] = 'οξύτονα'
	args['υποκατ02'] = 'αρσενικά οξύτονα'
	args['mod-οεθ'] = stem["θ"] .. "ήρ" 	args['mod-οε'] = "0"
	args['mod-γεθ'] = stem["θ"] .. "δρ"		args['mod-γε'] = "ός"
	args['mod-δεθ'] = stem["θ"] .. "δρ"		args['mod-δε'] = "ί"	args['mod-δε+'] = "ῐ́"
	args['mod-αεθ'] = stem["θ1"] .. "δρ"	args['mod-αε'] = "α"	args['mod-αε+'] = "ᾰ"
	args['mod-κεθ'] = stem["θ1"] .. "ερ"	args['mod-κε'] = "0"
	args['mod-οπθ'] = stem["θ1"] .. "δρ"	args['mod-οπ'] = "ες"
	args['mod-γπθ'] = stem["θ"] .. "δρ"		args['mod-γπ'] = "ῶν"
	args['ν'] = '1'
	args['mod-δπθ'] = stem["θ"] .. "δρά"	args['mod-δπθ+'] = stem["θ"] .. "δρᾰ́"	args['mod-δπ'] = "σι"	args['mod-δπ+'] = "σῐ"
	args['mod-απθ'] = stem["θ"] .. "δρ"		args['mod-απ'] = "ας"	args['mod-απ+'] = "ᾰς"
	args['mod-κπθ'] = stem["θ"] .. "δρ"		args['mod-κπ'] = "ες"	-- same as nom.
	args['mod-οδθ'] = stem["θ1"] .. "δρ"	args['mod-οδ'] = "ε"
	args['mod-γδθ'] = stem["θ"] .. "δρ"		args['mod-γδ'] = "οῖν"

-- [[πατήρ]]	
elseif args["λήμμα"] == 'πατήρ' or args["λήμμα"] == 'πατέρες' then
	args['κατηγορία κλίσης'] = 'πατήρ'
	args['αρσ'] = '1'
	args['τύπος'] = 'πατήρ'
	args['όπως'] = 'πατήρ'
-- stem 
	local stem = {}
	if args['α'] == "πλ" or args['α2'] == "πλ" or args['α'] == "πλδ" or args['α2'] == "πλδ" then
	stem["θ"] = mw.ustring.sub(args['λήμμα'],1,-5)	-- πατ-ερες minus 4 letters from end, stemnumber = 5
		args['κατηγ0'] = 'Λέξεις παροξύτονες'
		args['υποκατ01'] = 'παροξύτονα'
		args['υποκατ02'] = 'αρσενικά παροξύτονα'
	else -- singular
	stem["θ"] = mw.ustring.sub(args['λήμμα'],1,-3)	-- πατ-ήρ minus 2 letters from end, stemnumber = 3
		args['κατηγ0'] = 'Λέξεις οξύτονες'
		args['υποκατ01'] = 'οξύτονα'
		args['υποκατ02'] = 'αρσενικά οξύτονα'
	end
	stem["θ0"] = m_stems.word0(stem["θ"])
	stem["θ1"] = m_stems.word1(stem["θ0"])		-- πά-τερ
	
	args['mod-οεθ'] = stem["θ"] .. "ήρ" 	args['mod-οε'] = "0"
	args['mod-γεθ'] = stem["θ"] .. "ρ"		args['mod-γε'] = "ός"
	args['mod-δεθ'] = stem["θ"] .. "ρ"		args['mod-δε'] = "ί"	args['mod-δε+'] = "ῐ́"
	args['mod-αεθ'] = stem["θ"] .. "έρ"		args['mod-αε'] = "α"	args['mod-αε+'] = "ᾰ"
	args['mod-κεθ'] = stem["θ1"] .. "ερ"	args['mod-κε'] = "0"
	args['mod-οπθ'] = stem["θ"] .. "έρ"		args['mod-οπ'] = "ες"
	args['mod-γπθ'] = stem["θ"] .. "έρ"		args['mod-γπ'] = "ων"
	args['ν'] = '1'
	args['mod-δπθ'] = stem["θ"] .. "ρά"		args['mod-δπθ+'] = stem["θ"] .. "ρᾰ́"	args['mod-δπ'] = "σι"	args['mod-δπ+'] = "σῐ"
	args['mod-απθ'] = stem["θ"] .. "έρ"		args['mod-απ'] = "ας"	args['mod-απ+'] = "ᾰς"
	args['mod-κπθ'] = stem["θ"] .. "έρ"		args['mod-κπ'] = "ες"	-- same as nom.
	args['mod-οδθ'] = stem["θ"] .. "έρ"		args['mod-οδ'] = "ε"
	args['mod-γδθ'] = stem["θ"] .. "έρ"		args['mod-γδ'] = "οιν"
	
-- [[μήτηρ]]	
elseif args["λήμμα"] == 'μήτηρ' or args["λήμμα"] == 'μητέρες' then
	args['κατηγορία κλίσης'] = 'πατήρ'
	args['θηλ'] = '1'
	args['τύπος'] = 'πατήρ'
	args['όπως'] = 'μήτηρ'
	args['σημ'] = "Το «μήτηρ», αν και οξύτονο, ακολουθεί<br>τον τονισμό στις πλάγιες πτώσεις όπως στην κλίση του «'''[[πατήρ#Αρχαία ελληνικά (grc)|πατήρ]]'''»."
	--both numbers:
		args['κατηγ0'] = 'Λέξεις παροξύτονες'
		args['υποκατ01'] = 'παροξύτονα'
		args['υποκατ02'] = 'θηλυκά παροξύτονα'
-- stem 
	local stem = {}
	if args['α'] == "πλ" or args['α2'] == "πλ" or args['α'] == "πλδ" or args['α2'] == "πλδ" then
	stem["θ"] = mw.ustring.sub(args['λήμμα'],1,-5)	-- μητ-έρες minus 4 letters from end, stemnumber = 5
	else -- singular
	stem["θ"] = mw.ustring.sub(args['λήμμα'],1,-3)	-- μήτ-ηρ minus 2 letters from end, stemnumber = 3
	end
	stem["θ0"] = m_stems.word0(stem["θ"])		-- μητ
	stem["θπ"] = m_stems.OxiaToPerispomeni(stem["θ"])		-- voc. μῆτερ
	
	args['mod-οεθ'] = stem["θ"] .. "ηρ" 	args['mod-οε'] = "0"
	args['mod-γεθ'] = stem["θ0"] .. "ρ"		args['mod-γε'] = "ός"
	args['mod-δεθ'] = stem["θ0"] .. "ρ"		args['mod-δε'] = "ί"	args['mod-δε+'] = "ῐ́"
	args['mod-αεθ'] = stem["θ0"] .. "έρ"	args['mod-αε'] = "α"	args['mod-αε+'] = "ᾰ"
	args['mod-κεθ'] = stem["θπ"] .. "ερ"	args['mod-κε'] = "0"
	args['mod-οπθ'] = stem["θ0"] .. "έρ"	args['mod-οπ'] = "ες"
	args['mod-γπθ'] = stem["θ0"] .. "έρ"	args['mod-γπ'] = "ων"
	args['ν'] = '1'
	args['mod-δπθ'] = stem["θ0"] .. "ρά"	args['mod-δπθ+'] = stem["θ"] .. "ρᾰ́"	args['mod-δπ'] = "σι"	args['mod-δπ+'] = "σῐ"
	args['mod-απθ'] = stem["θ0"] .. "έρ"	args['mod-απ'] = "ας"	args['mod-απ+'] = "ᾰς"
	args['mod-κπθ'] = stem["θ0"] .. "έρ"	args['mod-κπ'] = "ες"	-- same as nom.
	args['mod-οδθ'] = stem["θ0"] .. "έρ"	args['mod-οδ'] = "ε"
	args['mod-γδθ'] = stem["θ0"] .. "έρ"	args['mod-γδ'] = "οιν"
	
-- [[θυγάτηρ]]	
elseif args["λήμμα"] == 'θυγάτηρ' or args["λήμμα"] == 'θυγατέρες' then
	args['κατηγορία κλίσης'] = 'πατήρ'
	args['θηλ'] = '1'
	args['τύπος'] = 'πατήρ' -- ας μπει στο πατήρ, που είναι τριθεματικό
	args['όπως'] = 'θυγάτηρ'
	--both numbers:
		args['κατηγ0'] = 'Λέξεις παροξύτονες'
		args['υποκατ01'] = 'παροξύτονα'
		args['υποκατ02'] = 'θηλυκά παροξύτονα'
-- stem 
	local stem = {}
	if args['α'] == "πλ" or args['α2'] == "πλ" or args['α'] == "πλδ" or args['α2'] == "πλδ" then
	stem["θ"] = mw.ustring.sub(args['λήμμα'],1,-5)	-- θυγατ-έρες minus 4 letters from end, stemnumber = 5
	else -- singular
	stem["θ"] = mw.ustring.sub(args['λήμμα'],1,-3)	-- θυγάτ-ηρ minus 2 letters from end, stemnumber = 3
	end
	stem["θ0"] = m_stems.word0(stem["θ"])		-- θυγατ-έρες
	stem["θ2"] = m_stems.word2(stem["θ0"])		-- voc. θύγατ-ερ
	
	args['mod-οεθ'] = stem["θ"] .. "ηρ" 	args['mod-οε'] = "0"
	args['mod-γεθ'] = stem["θ0"] .. "έρ"	args['mod-γε'] = "ος"
	args['mod-γε2θ'] = stem["θ0"] .. "ρ"	args['mod-γε2'] = "ός"	-- 2nd gen.sg, συγκοπτόμενη
	args['mod-δεθ'] = stem["θ0"] .. "έρ"	args['mod-δε'] = "ι"	args['mod-δε+'] = "ῐ"
	args['mod-δε2θ'] = stem["θ0"] .. "ρ"	args['mod-δε2'] = "ί"	args['mod-δε2+'] = "ῐ́"	-- 2nd 
	args['mod-αεθ'] = stem["θ0"] .. "έρ"	args['mod-αε'] = "α"	args['mod-αε+'] = "ᾰ"
	args['mod-κεθ'] = stem["θ2"] .. "ερ"	args['mod-κε'] = "0"
	args['mod-οπθ'] = stem["θ0"] .. "έρ"	args['mod-οπ'] = "ες"
	args['mod-γπθ'] = stem["θ0"] .. "έρ"	args['mod-γπ'] = "ων"
	args['ν'] = '1'
	args['mod-δπθ'] = stem["θ0"] .. "ρά"	args['mod-δπθ+'] = stem["θ0"] .. "ρᾰ́"	args['mod-δπ'] = "σι"	args['mod-δπ+'] = "σῐ"
	args['mod-απθ'] = stem["θ0"] .. "έρ"	args['mod-απ'] = "ας"	args['mod-απ+'] = "ᾰς"
	args['mod-κπθ'] = stem["θ0"] .. "έρ"	args['mod-κπ'] = "ες"	-- same as nom.
	args['mod-οδθ'] = stem["θ0"] .. "έρ"	args['mod-οδ'] = "ε"
	args['mod-γδθ'] = stem["θ0"] .. "έρ"	args['mod-γδ'] = "οιν"

-- [[γαστήρ]]	
elseif args["λήμμα"] == 'γαστήρ' or args["λήμμα"] == 'γαστέρες' then
	args['κατηγορία κλίσης'] = 'γαστήρ'
	args['θηλ'] = '1'
	args['τύπος'] = 'γαστήρ'
	args['όπως'] = 'γαστήρ'
	args['mod-κεΛκειμ'] = '*'
	args['σημ'] = "* Η δοτική ενικού, όπως η ονομαστική (διαφορετικά από τα άλλα συγκοπτόμενα<br>όπου είναι όμοια με το αδύνατο θέμα)."
-- stem 
	local stem = {}
	if args['α'] == "πλ" or args['α2'] == "πλ" or args['α'] == "πλδ" or args['α2'] == "πλδ" then
	stem["θ"] = mw.ustring.sub(args['λήμμα'],1,-5)	-- γσστ-ερες minus 4 letters from end, stemnumber = 5
		args['κατηγ0'] = 'Λέξεις παροξύτονες'
		args['υποκατ01'] = 'παροξύτονα'
		args['υποκατ02'] = 'θηλυκά παροξύτονα'
	else -- singular
	stem["θ"] = mw.ustring.sub(args['λήμμα'],1,-3)	-- γαστ-ήρ minus 2 letters from end, stemnumber = 3
		args['κατηγ0'] = 'Λέξεις οξύτονες'
		args['υποκατ01'] = 'οξύτονα'
		args['υποκατ02'] = 'θηλυκά οξύτονα'
	end

	args['mod-οεθ'] = stem["θ"] .. "ήρ" args['mod-οε'] = "0"
	args['mod-γεθ'] = stem["θ"] .. "ρ"	args['mod-γε'] = "ός"
	args['mod-δεθ'] = stem["θ"] .. "ρ"	args['mod-δε'] = "ί"	args['mod-δε+'] = "ῐ́"
	args['mod-αεθ'] = stem["θ"] .. "έρ"	args['mod-αε'] = "α"	args['mod-αε+'] = "ᾰ"
	args['mod-κεθ'] = stem["θ"] .. "ήρ"	args['mod-κε'] = "0"	-- γαστήρ has same as nom.sg.
	args['mod-οπθ'] = stem["θ"] .. "έρ"	args['mod-οπ'] = "ες"
	args['mod-γπθ'] = stem["θ"] .. "έρ"	args['mod-γπ'] = "ων"
	args['ν'] = '1'
	args['mod-δπθ'] = stem["θ"] .. "ρά"	args['mod-δπθ+'] = stem["θ"] .. "ρᾰ́"	args['mod-δπ'] = "σι"	args['mod-δπ+'] = "σῐ"
	args['mod-απθ'] = stem["θ"] .. "έρ"	args['mod-απ'] = "ας"	args['mod-απ+'] = "ᾰς"
	args['mod-κπθ'] = stem["θ"] .. "έρ"	args['mod-κπ'] = "ες"	-- same as nom.
	args['mod-οδθ'] = stem["θ"] .. "έρ"	args['mod-οδ'] = "ε"
	args['mod-γδθ'] = stem["θ"] .. "έρ"	args['mod-γδ'] = "οιν"

-- [[Δημήτηρ]]	
elseif args["λήμμα"] == 'Δημήτηρ' then
	args['κατηγορία κλίσης'] = 'πατήρ'
	args['θηλ'] = '1'
	args['όνομα'] = '1'
	args['α'] = 'εν'
--	args['sg-default'] = '1'
	args['τύπος'] = 'πατήρ'
	args['όπως'] = 'πατήρ'
-- stem 
	local stem = {}
	stem["θ"] = mw.ustring.sub(args['λήμμα'],1,-3)	-- Δημήτ-τρ minus 2 letters from end, stemnumber = 3
		args['κατηγ0'] = 'Λέξεις παροξύτονες'
		args['υποκατ01'] = 'παροξύτονα'
		args['υποκατ02'] = 'θηλυκά παροξύτονα'
	stem["θ0"] = m_stems.word0(stem["θ"])		-- Δημητ-
	stem["θ1"] = m_stems.word1(stem["θ0"])		-- Δήμητ-ερ
	
	args['mod-οεθ'] = stem["θ"] .. "ηρ" 	args['mod-οε'] = "0"
	args['mod-γεθ'] = stem["θ1"] .. "ρ"		args['mod-γε'] = "ος"
	args['mod-δεθ'] = stem["θ1"] .. "ρ"		args['mod-δε'] = "ι"	args['mod-δε+'] = "ῐ"
	args['mod-αεθ'] = stem["θ1"] .. "ρ"		args['mod-αε'] = "α"	args['mod-αε+'] = "ᾰ"
	args['mod-κεθ'] = stem["θ1"] .. "ερ"	args['mod-κε'] = "0"
-- for plural, see later Δήμητρα
	args['σημ'] = "Για νεότερους τύπους όπως «τὴν Δήμητραν» και για πληθυντικούς, δείτε το μεταγενέστερο «[[Δήμητρα#Αρχαία ελληνικά (grc)|Δήμητρα]]»"

end -- %%%%%%% close all ifs for συγκοπτόμενα
return decl(args)
end -- %%%%%%% CLOSE ΣΥΓΚΟΠΤΟΜΕΝΑ--%%%%%%%%%%%%%%%%% ΜΟΝΟΣΥΛΛΑΒΑ με εξαίρεση στη γενική πληθυντικού 3ης κλίσης %%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%
export['μονο-εξ'] = function(frame)	-- [[Πρότυπο:grc-κλίση-μονο-εξ]]
	local args = frame:getParent().args
-- lemma
	local lemma = args['λήμμα'] or ''
	PAGENAME = mw.title.getCurrentTitle().text
	if lemma == '' or lemma == nil then args['λήμμα'] = PAGENAME:match( "^%s*(.-)%s*$" ) 
		else lemma = args['λήμμα']
	end
	args['κλίση'] = '3'
	args['κατηγορία κλίσης'] = 'μονοσύλλαβα με εξαιρέσεις'
	args['τύπος'] = '-'
	args['όπως'] = 'εξαιρέσεις'
	
-- [[παῖς]] -- epic forms at lemma
if args["λήμμα"] == 'παῖς' or args["λήμμα"] == 'παῖδες'
or args["λήμμα"] == 'δᾴς' or args["λήμμα"] == 'δᾷδες'
then
	if args["λήμμα"] == 'παῖς' or args["λήμμα"] == 'παῖδες' then
		args['αθ'] = '1'
	elseif args["λήμμα"] == 'δᾴς' or args["λήμμα"] == 'δᾷδες' then
		args['θηλ'] = '1'
	end
	-- stem 
	local stem = {}

	if args['α'] == "πλ" or args['α2'] == "πλ" or args['α'] == "πλδ" or args['α2'] == "πλδ" then
	stem["θ"] = mw.ustring.sub(args['λήμμα'],1,-3)	-- παῖδ-ες δαδ-ες minus 2 letters from end, stemnumber = 3
		args['κατηγ0'] = 'Λέξεις προπερισπώμενες'
		args['υποκατ01'] = 'προπερισπώμενα'
		if args["λήμμα"] == 'παῖδες' then args['υποκατ02'] = 'κοινού γένους προπερισπώμενα'
		elseif args["λήμμα"] == 'δᾷδες' then args['υποκατ02'] = 'θηλυκά προπερισπώμενα'
		end
	else -- singular
	stem["θ"] = mw.ustring.sub(args['λήμμα'],1,-2)	-- παῖ-ς minus 1 letter from end, stemnumber = 2
		if args["λήμμα"] == 'παῖς' then
			args['κατηγ0'] = 'Λέξεις περισπώμενες'
			args['υποκατ01'] = 'περισπώμενα'
			args['υποκατ02'] = 'κοινού γένους περισπώμενα'
		elseif args["λήμμα"] == 'δᾴς' then 
			args['κατηγ0'] = 'Λέξεις οξύτονες'
			args['υποκατ01'] = 'οξύτονα'
			args['υποκατ02'] = 'θηλυκά οξύτονα'
		end
	end	
	stem["θ0"] = m_stems.word0(stem["θ"])		-- παι- δα-
	stem["θοξ"] = m_stems.PerispomeniToOxia(stem["θ"])	-- παί- δά- convert perispomeni to okseia 
	stem["θπ"] = m_stems.OxiaToPerispomeni(stem["θ"])	-- δᾷδες convert okseia to perispomeni -


	args['mod-οεθ'] = stem["θ"] .. "ς" 		args['mod-οε'] = "0"
	args['mod-γεθ'] = stem["θ0"] .. "δ"		args['mod-γε'] = "ός"
	args['mod-δεθ'] = stem["θ0"] .. "δ"		args['mod-δε'] = "ί"	args['mod-δε+'] = "ῐ́"
	args['mod-αεθ'] = stem["θπ"] .. "δ"		args['mod-αε'] = "α"	args['mod-αε+'] = "ᾰ"
--κε
	if args["λήμμα"] == 'παῖς' or args["λήμμα"] == 'παῖδες' then
		args['mod-κεθ'] = stem["θ"]			args['mod-κε'] = "0"	-- ω παῖ
	else
		args['mod-κεθ'] = args['mod-οεθ']	args['mod-κε'] = args['mod-οε'] -- same as nome
	end
	args['mod-οπθ'] = stem["θπ"] .. "δ"		args['mod-οπ'] = "ες"
-- η εξαίρεση
	args['mod-γπθ'] = stem["θοξ"] .. "δ"	args['mod-γπ'] = "ων"	args['mod-γπΛκειμ'] = "*"
	args['σημ'] = "* Η γενική πληθυντικού τονίζεται στην παραλήγουσα<br>παρά τον κανόνα των μονοσύλλαβων τριτόκλιτων (γενικές σε -ῶν)."

	args['ν'] = '1'
	args['mod-δπθ'] = stem["θ0"]			args['mod-δπ'] = "σί"	args['mod-δπ+'] = "σῐ́"
	args['mod-απθ'] = stem["θπ"] .. "δ"		args['mod-απ'] = "ας"	args['mod-απ+'] = "ᾰς"
	args['mod-κπθ'] = stem["θπ"] .. "δ"		args['mod-κπ'] = "ες"	-- same as nom.
	args['mod-οδθ'] = stem["θπ"] .. "δ"		args['mod-οδ'] = "ε"
	args['mod-γδθ'] = stem["θ0"] .. "δ"		args['mod-γδ'] = "οῖν"

end -- %%%%%%% close all ifs for μονοσύλλαβα
return decl(args)
end -- %%%%%%% CLOSE ΜΟΝΟΣΥΛΛΑΒΑ--%%%%%%%%%%%%%%%%% idioclits KOINE ?? need checking ======================================= --

-- ====================== [[κοῦπα]] κούπας (όχι -ης) κοῦπες  =============================
-- after Latin decl.1: κοῦπᾰ instead of κούπᾱ πληθ κοῦπες 
-- ######### NEEDS CHECKING. PLURAL NOT IN DICTIONARY, it was found, proposed as following latin decl. with plural -es.

export['κούπα'] = function(frame)	-- [[Πρότυπο:grc-κλίση-'κούπα']]
	local args = frame:getParent().args
-- lemma
	local lemma = args['λήμμα'] or ''
	PAGENAME = mw.title.getCurrentTitle().text
	if lemma == '' or lemma == nil then args['λήμμα'] = PAGENAME:match( "^%s*(.-)%s*$" )	-- αφαίρεση κενών στην αρχή και στο τέλος. Υπάρχει σε όλα τα Module.
		else lemma = args['λήμμα']
	end
	
	args['κλίση'] = '0'
	args['θηλ'] = '1'
	args['grc-koi'] = '2' -- ΕΛΛΗΝΙΣΤΙΚΗ ΚΛΙΣΗ
	args['δυ'] = '-'
	args['σημ'] = "Ελληνιστική κλίση με εξαιρέσεις κατά τη λατινική 1η κλίση:<br>* κατάληξη με βραχύ ᾰ αντί του αναμενόμενου μακρού ᾱ.<br>* η γενική δεν είναι η αναμενόμενη -ης (προηγείται σύμφωνο που δεν είναι ρο)"
	.. "<br>* ο πληθυντικός δεν λήγει σε -αι αλλά -ες."
	args['κατηγορία κλίσης'] = 'κοῦπα'
	args['τύπος'] = 'κοῦπα'
	args['όπως'] = 'κοῦπα'
-- stems
	local stem = {}
  if args['α'] == "πλ" or args['α2'] == "πλ" or args['α'] == "πλδ" or args['α2'] == "πλδ" then 
  	stem["θ"] = mw.ustring.sub(args['λήμμα'],1,-3) -- κοῦπ-ες minus 1 letter from end, stemnumber = 2
  else -- singular
  	stem["θ"] = mw.ustring.sub(args['λήμμα'],1,-2) -- κοῦπ-α minus 1 letter from end, stemnumber = 2
  end
  stem["θ0"] = m_stems.word0(stem["θ"])						-- κουπ-ών
  stem["θοξ"] = m_stems.PerispomeniToOxia(stem["θ"])			-- κούπ-ας
  
-- categories
	if mw.ustring.find(stem["θ"], m_data.vowel_perispomeni) -- vowel+perispomeni
	then
		args['κατηγ0'] = 'Λέξεις προπερισπώμενες'
		args['υποκατ01'] = 'προπερισπώμενα'
		args['υποκατ02'] = 'θηλυκά προπερισπώμενα'
		args['υποκατ03'] = "που κλίνονται όπως το 'κοῦπα' προπερισπώμενα"
	else -- if okseia ?? example not found
		args['κατηγ0'] = 'Λέξεις παροξύτονες'
		args['υποκατ01'] = 'παροξύτονα'
		args['υποκατ02'] = 'θηλυκά παροξύτονα'
		args['υποκατ03'] = "που κλίνονται όπως το 'κοῦπα' παροξύτονα"
	end

	args['οεθ'] = stem["θ"]		args['οε'] = "α"		args['οε+'] = "ᾰ"
	args['γεθ'] = stem["θοξ"]	args['γε'] = "ας"		args['γε+'] = "ᾱς"
	args['δεθ'] = stem["θοξ"]	args['δε'] = "ᾳ"
	args['αεθ'] = stem["θ"]		args['αε'] = "αν"		args['αε+'] = "ᾰν"
	args['κεθ'] = stem["θ"]		args['κε'] = "α"	-- same as nominative
	args['οπθ'] = stem["θ"]		args['οπ'] = "ες"
	args['γπθ'] = stem["θ0"]	args['γπ'] = "ῶν"
	args['δπθ'] = stem["θοξ"]	args['δπ'] = "αις"
	args['απθ'] = stem["θοξ"]	args['απ'] = "ας"		args['απ+'] = "ᾱς"
	args['κπθ'] = stem["θ"]		args['κπ'] = "ες"	-- same as nominative
	-- no dual
return decl(args)
end

--%%%%%%%%%%%%%%%% idioclits proper nouns Names or Foreign Given names - ονόματα ή ξενικά ονόματα ιδιόκλιτα

-- ======================= ιδιόκλιτο όπως 3η κλίση [[Διονῦς]] ===================================== --
-- 1η κλίση αρσενικά κύρια ονόματα, περισπώμενα χαϊδευτικά
-- singulare tantum
export['Διονῦς'] = function(frame)		-- [[Πρότυπο:grc-κλίση-'Διονῦς']]
	local args = frame:getParent().args
-- lemma
	local lemma = args['λήμμα'] or '' --do not change
	PAGENAME = mw.title.getCurrentTitle().text
	if lemma == '' or lemma == nil then args['λήμμα'] = PAGENAME:match( "^%s*(.-)%s*$" )	-- αφαίρεση κενών στην αρχή και στο τέλος. Υπάρχει σε όλα τα Module.
		else lemma = args['λήμμα']
	end
-- stem DEFAULT -- singular=plural. Default stem ok. minus 2 letters, args['μείον'] = 2 (stemnumber = 3)
	local stem = {}
	stem["θ"] = mw.ustring.sub(args['λήμμα'],1,-3)
	args['κλίση'] = '0'
	args['αρσ'] = '1'
	args['α'] = 'εν'
	args['sg-default'] = '1' -- SUPPRESS Cat όπως 'ΧΧ' χωρίς πληθυντικό
	args['όνομα'] = '1'		-- are there common nouns at all??
	args['κατηγορία κλίσης'] = 'Διονῦς'
	args['τύπος'] = 'Διονῦς'
	args['όπως'] = 'Διονῦς'
	args['κατηγ0'] = 'Λέξεις περισπώμενες'
	args['υποκατ0'] = 'ιδιόκλιτα'
	args['υποκατ03'] = 'ιδιόκλιτα αρσενικά'
	args['υποκατ01'] = 'περισπώμενα'
	args['υποκατ02'] = 'αρσενικά περισπώμενα'
-- no need to rewrite the default stem here, but never mind	
	args['mod-οεθ'] = stem["θ"]			args['mod-οε'] = "ῦς"
  args['mod-γεθ'] = stem["θ"]			args['mod-γε'] = "ῦ"
  args['mod-δεθ'] = stem["θ"]			args['mod-δε'] = 'ῦ'
  args['mod-αεθ'] = stem["θ"]			args['mod-αε'] = "ῦν"
  args['mod-κεθ'] = stem["θ"]			args['mod-κε'] = "ῦ"
return decl(args)
end-- ======================= ιδιόκλιτο ξενικό [[Ἰησοῦς]] ===================================== --
-- 1η κλίση αρσενικά κύρια ονόματα, περισπώμενα ξενικά
-- singulare tantum
export['Ἰησοῦς'] = function(frame)		-- [[Πρότυπο:grc-κλίση-'Ἰησοῦς']]
	local args = frame:getParent().args
-- lemma
	local lemma = args['λήμμα'] or '' --do not change
	PAGENAME = mw.title.getCurrentTitle().text
	if lemma == '' or lemma == nil then args['λήμμα'] = PAGENAME:match( "^%s*(.-)%s*$" )	-- αφαίρεση κενών στην αρχή και στο τέλος. Υπάρχει σε όλα τα Module.
		else lemma = args['λήμμα']
	end
-- stem
	local stem = {}
	stem["θ"] = mw.ustring.sub(args['λήμμα'],1,-4)	-- Ιησ-ους minus 3 letters from end, stemnumber = 4
	-- plus extra. If we make lang=grc-koi all subcategories (for gender+decl, for gender+number etc) will be created. At the moment it is not desired.
	args['κατηγορία κλίσης'] = 'Ἰησοῦς'
	args['κλίση'] = '0'
	args['αρσ'] = '1'
	args['α'] = 'εν'
	args['sg-default'] = '1' -- SUPPRESS Cat όπως 'ΧΧ' χωρίς πληθυντικό
	args['όνομα'] = '1'		-- are there common nouns at all??
	args['τύπος'] = 'Ἰησοῦς'
	args['όπως'] = 'Ἰησοῦς'
	args['κατηγ0'] = 'Λέξεις περισπώμενες'
	args['υποκατ0'] = 'ιδιόκλιτα'
	args['υποκατ03'] = 'ιδιόκλιτα αρσενικά'
	args['υποκατ01'] = 'περισπώμενα'
	args['υποκατ02'] = 'αρσενικά περισπώμενα'
-- no need to rewrite the default stem here, but never mind	
	args['mod-οεθ'] = stem["θ"]			args['mod-οε'] = "οῦς"
  args['mod-γεθ'] = stem["θ"]			args['mod-γε'] = "οῦ"
  args['mod-δεθ'] = stem["θ"]			args['mod-δε'] = 'οῦ'
  args['mod-αεθ'] = stem["θ"]			args['mod-αε'] = "οῦν"
  args['mod-κεθ'] = stem["θ"]			args['mod-κε'] = "οῦ"
return decl(args)
end


-- ======================= ιδιόκλιτο ελληνιστικό ξενικό (εβραϊκό) [[Λευΐς]] ===================================== --
-- singulare tantum Υπάρχει στην Καινή Διαθήκη
export['Λευίς'] = function(frame)		-- [[Πρότυπο:grc-κλίση-'Λευίς']]
	local args = frame:getParent().args
-- lemma
	local lemma = args['λήμμα'] or '' --do not change
	PAGENAME = mw.title.getCurrentTitle().text
	if lemma == '' or lemma == nil then args['λήμμα'] = PAGENAME:match( "^%s*(.-)%s*$" )	-- αφαίρεση κενών στην αρχή και στο τέλος. Υπάρχει σε όλα τα Module.
		else lemma = args['λήμμα']
	end
-- stem
	local stem = {}
	stem["θ"] = mw.ustring.sub(args['λήμμα'],1,-2)	-- Λευΐ-ς minus 1 letter from end, stemnumber = 2
	args['κατηγορία κλίσης'] = 'Λευΐς'
	-- grc-koi=1 could be default = να το προσθέτει ο editor
	-- και άκλιτο -- να το σημειώνει στις παρατηρήσεις ο editor
	args['κλίση'] = '0'
	args['αρσ'] = '1'
	args['α'] = 'εν'
	args['sg-default'] = '1' -- SUPPRESS Cat όπως 'ΧΧ' χωρίς πληθυντικό
	args['όνομα'] = '1'		-- are there common nouns at all??
	args['τύπος'] = 'Λευΐς'
	args['όπως'] = 'Λευΐς'
	args['κατηγ0'] = 'Λέξεις οξύτονες'
	args['υποκατ0'] = 'ιδιόκλιτα'
	args['υποκατ03'] = 'ιδιόκλιτα αρσενικά'
	args['υποκατ01'] = 'οξύτονα'
	args['υποκατ02'] = 'αρσενικά οξύτονα'
-- no need to rewrite the default stem here, but never mind	
	args['mod-οεθ'] = stem["θ"]			args['mod-οε'] = "ς"
	args['mod-γεθ'] = stem["θ"]			args['mod-γε'] = "0"
  args['mod-δεΛ'] = "(;)"
  args['mod-αεθ'] = stem["θ"]			args['mod-αε'] = "ν"
  args['mod-κεΛ'] = "(;)"
  args['σημ'] = "(;) δεν μαρτυρούνται τύποι σε κείμενα."
return decl(args)
end

-- # idioclit mainly Koine
-- ονόματα επαγγελμάτων, όπως λαχανᾶς, σαπουλανᾶς, σχοινᾶς, φακινᾶς, μαχαιρᾶς, ὑαλᾶς, στροβιλᾶς
-- κύρια ονόματα όπως Μηνᾶς, Θωμᾶς, Νουμᾶς, Ἀρτεμᾶς, Φωκᾶς, Ἀχιλλᾶς
-- ======================= ιδιόκλιτο όπως 1η κλίση [[Μηνᾶς]] ===================================== --
-- 1η κλίση αρσενικά, περισπώμενα ελληνιστικά ή από τα λατινικά
-- singulare tantum, hellenistic Koine
export['Μηνᾶς'] = function(frame)		-- [[Πρότυπο:grc-κλίση-'Μηνᾶς']]
	local args = frame:getParent().args
-- lemma
	local lemma = args['λήμμα'] or '' --do not change
	PAGENAME = mw.title.getCurrentTitle().text
	if lemma == '' or lemma == nil then args['λήμμα'] = PAGENAME:match( "^%s*(.-)%s*$" )	-- αφαίρεση κενών στην αρχή και στο τέλος. Υπάρχει σε όλα τα Module.
		else lemma = args['λήμμα']
	end
-- stem DEFAULT -- singular=plural. Default stem ok. minus 2 letters, args['μείον'] = 2 (stemnumber = 3)
	local stem = {}
	stem["θ"] = mw.ustring.sub(args['λήμμα'],1,-3)	
	-- plus extra. If we make lang=grc-koi all subcategories (for gender+decl, for gender+number etc) will be created. At the moment it is not desired.
-- test ALL cateogries grc-koi
	args['κατηγορία κλίσης'] = 'Μηνᾶς'
--	args['grc-koi'] = '2' -- = Ελληνιστική κλίση Νο,these is Thucydides too for [[Μηνᾶς]]
	args['κλίση'] = '0'
	args['αρσ'] = '1'
	args['α'] = 'εν'
	args['sg-default'] = '1' -- SUPPRESS Cat όπως 'ΧΧ' χωρίς πληθυντικό
	args['τύπος'] = 'Μηνᾶς'
	args['όπως'] = 'Μηνᾶς'
	args['κατηγ0'] = 'Λέξεις περισπώμενες'
	args['υποκατ0'] = 'ιδιόκλιτα'
	args['υποκατ03'] = 'ιδιόκλιτα αρσενικά'
	args['υποκατ01'] = 'περισπώμενα'
	args['υποκατ02'] = 'αρσενικά περισπώμενα'
-- no need to rewrite the default stem here, but never mind	
	args['mod-οεθ'] = stem["θ"]			args['mod-οε'] = "ᾶς"
  args['mod-γεθ'] = stem["θ"]			args['mod-γε'] = "ᾶ"
  args['mod-δεθ'] = stem["θ"]			args['mod-δε'] = 'ᾷ'
  args['mod-αεθ'] = stem["θ"]			args['mod-αε'] = "ᾶν"
  args['mod-κεθ'] = stem["θ"]			args['mod-κε'] = "ᾶ"
return decl(args)
end


-- ======================= ιδιόκλιτο ξενικό [[Νεκῶς]] ===================================== --
-- 1η κλίση αρσενικά κύρια ονόματα, περισπώμενα ξενικά
-- singulare tantum
export['Νεκῶς'] = function(frame)		-- [[Πρότυπο:grc-κλίση-'Νεκῶς']]
	local args = frame:getParent().args
-- lemma
	local lemma = args['λήμμα'] or '' --do not change
	PAGENAME = mw.title.getCurrentTitle().text
	if lemma == '' or lemma == nil then args['λήμμα'] = PAGENAME:match( "^%s*(.-)%s*$" )	-- αφαίρεση κενών στην αρχή και στο τέλος. Υπάρχει σε όλα τα Module.
		else lemma = args['λήμμα']
	end
-- stem DEFAULT -- singular=plural. Default stem ok. minus 2 letters, args['μείον'] = 2 (stemnumber = 3)
	local stem = {}
	stem["θ"] = mw.ustring.sub(args['λήμμα'],1,-3)	
	-- plus extra. If we make lang=grc-koi all subcategories (for gender+decl, for gender+number etc) will be created. At the moment it is not desired.
	args['κατηγορία κλίσης'] = 'Νεκῶς'
	args['κλίση'] = '0'
	args['αρσ'] = '1'
	args['α'] = 'εν'
	args['sg-default'] = '1' -- SUPPRESS Cat όπως 'ΧΧ' χωρίς πληθυντικό
	args['όνομα'] = '1'		-- are there common nouns at all??
	args['τύπος'] = 'Νεκῶς'
	args['όπως'] = 'Νεκῶς'
--	args['κατ'] = "Νεκῶς" -- ΔΕΝ θέλουμε Κατ: όπως το Νεκῶς χωρίς πληθ, αλλά θέλουμε Ουσ χωρίς πληθ, Αρσ χωρίς πληθ
	args['κατηγ0'] = 'Λέξεις περισπώμενες'
	args['υποκατ0'] = 'ιδιόκλιτα'
	args['υποκατ03'] = 'ιδιόκλιτα αρσενικά'
	args['υποκατ01'] = 'περισπώμενα'
	args['υποκατ02'] = 'αρσενικά περισπώμενα'
-- no need to rewrite the default stem here, but never mind	
	args['mod-οεθ'] = stem["θ"]			args['mod-οε'] = "ῶς"
  args['mod-γεθ'] = stem["θ"]			args['mod-γε'] = "ῶ"
  args['mod-δεθ'] = stem["θ"]			args['mod-δε'] = 'ῷ'
  args['mod-αεθ'] = stem["θ"]			args['mod-αε'] = "ῶν"
  args['mod-κεθ'] = stem["θ"]			args['mod-κε'] = "ῶ"
return decl(args)
end

-- ======================= ιδιόκλιτο όπως 1η κλίση [[Φιλῆς]] ===================================== --
-- 1η κλίση αρσενικά κύρια ονόματα, περισπώμενα χαϊδευτικά
-- singulare tantum
export['Φιλῆς'] = function(frame)		-- [[Πρότυπο:grc-κλίση-'Φιλῆς']]
	local args = frame:getParent().args
-- lemma
	local lemma = args['λήμμα'] or '' --do not change
	PAGENAME = mw.title.getCurrentTitle().text
	if lemma == '' or lemma == nil then args['λήμμα'] = PAGENAME:match( "^%s*(.-)%s*$" )	-- αφαίρεση κενών στην αρχή και στο τέλος. Υπάρχει σε όλα τα Module.
		else lemma = args['λήμμα']
	end
-- stem DEFAULT -- singular=plural. Default stem ok. minus 2 letters, args['μείον'] = 2 (stemnumber = 3)
	local stem = {}
	stem["θ"] = mw.ustring.sub(args['λήμμα'],1,-3)	
	-- plus extra. If we make lang=grc-koi all subcategories (for gender+decl, for gender+number etc) will be created. At the moment it is not desired.
	args['κατηγορία κλίσης'] = 'Φιλῆς'
	args['κλίση'] = '0'
	args['αρσ'] = '1'
	args['α'] = 'εν'
	args['sg-default'] = '1' -- SUPPRESS Cat όπως 'ΧΧ' χωρίς πληθυντικό
	args['όνομα'] = '1'		-- are there common nouns at all??
	args['τύπος'] = 'Φιλῆς'
	args['όπως'] = 'Φιλῆς'
	args['κατηγ0'] = 'Λέξεις περισπώμενες'
	args['υποκατ0'] = 'ιδιόκλιτα'
	args['υποκατ03'] = 'ιδιόκλιτα αρσενικά'
	args['υποκατ01'] = 'περισπώμενα'
	args['υποκατ02'] = 'αρσενικά περισπώμενα'
-- no need to rewrite the default stem here, but never mind	
	args['mod-οεθ'] = stem["θ"]			args['mod-οε'] = "ῆς"
  args['mod-γεθ'] = stem["θ"]			args['mod-γε'] = "ῆ"
  args['mod-δεθ'] = stem["θ"]			args['mod-δε'] = 'ῇ'
  args['mod-αεθ'] = stem["θ"]			args['mod-αε'] = "ῆν"
  args['mod-κεθ'] = stem["θ"]			args['mod-κε'] = "ῆ"
return decl(args)
end-- %%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%% ΑΝΩΜΑΛΑ IRREGULARS  %%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%
-- α...ω asin [[Παράρτημα:Ουσιαστικά (αρχαία ελληνικά)/4]]
-- f.create_link used here
-- http://www.perseus.tufts.edu/hopper/text?doc=Perseus%3Atext%3A1999.04.0007%3Apart%3D2%3Achapter%3D13%3Asection%3D19
export['ανώμαλα'] = function(frame)	-- [[Πρότυπο:grc-κλίση-ανώμαλα]]
	local args = frame:getParent().args
-- lemma
	local lemma = args['λήμμα'] or ''
	PAGENAME = mw.title.getCurrentTitle().text
	if lemma == '' or lemma == nil then args['λήμμα'] = PAGENAME:match( "^%s*(.-)%s*$" ) 
		else lemma = args['λήμμα']
	end
	
-- ======================= MAIN TITLES
local metaplasta = "[[:Κατηγορία:Ουσιαστικά μεταπλαστά (αρχαία ελληνικά)|ουσιαστικά μεταπλαστά]]"
local eteroklita = "[[:Κατηγορία:Ουσιαστικά ετερόκλιτα (αρχαία ελληνικά)|ουσιαστικά ετερόκλιτα]]"
local mono_ex = "[[:Κατηγορία:Ουσιαστικά μονοσύλλαβα με εξαιρέσεις (αρχαία ελληνικά)|ουσιαστικά μονοσύλλαβα με εξαιρέσεις]]"

-- [[Ἀπόλλων]] ?? no plurals?
if args["λήμμα"] == 'Ἀπόλλων' then	
	args['κλίση'] = '0'
	args['κατηγορία κλίσης'] = 'μεταπλαστά'
	args['τίτλος'] = metaplasta
	args['αρσ'] = '1'
	args['τύπος'] = '-'
	args['όπως'] = 'Ἀπόλλων'
	args['όνομα'] = '1'
	args['α'] = 'εν'
	args['sg-default'] = '1'
		args['κατηγ0'] = 'Λέξεις παροξύτονες'
		args['υποκατ01'] = 'παροξύτονα'
		args['υποκατ02'] = 'αρσενικά παροξύτονα'
		args['υποκατ03'] = "που κλίνονται όπως το 'κώδων' εξαιρέσεις"
	args['θέματα'] = "Ἀπολλων- Ἀπολλω- Ἀπολλον-"
	args['mod-οεθ'] = "Ἀπόλλων"	args['mod-οε'] = "0"
	args['mod-γεθ'] = "Ἀπόλλων"		args['mod-γε'] = "ος"
	args['mod-δεθ'] = "Ἀπόλλων"		args['mod-δε'] = "ι"	args['mod-δε+'] = "ῐ"
	args['mod-αεθ'] = "Ἀπόλλων"		args['mod-αε'] = "α"	args['mod-αε+'] = "ᾰ"
	args['mod-αε2θ'] = "Ἀπόλλω"		args['mod-αε2'] = "0"
	args['mod-κεθ'] = "Ἄπολλον"	args['mod-κε'] = "0"


-- [[ἀρήν]]
elseif args["λήμμα"] == 'ἀρήν' or args["λήμμα"] == 'ἄρνες' then	
	args['κλίση'] = '0'
	args['κατηγορία κλίσης'] = 'μεταπλαστά'
	args['τίτλος'] = metaplasta
	args['αθ'] = '1'
	args['τύπος'] = '-'
	args['υποκατ03'] = "που κλίνονται όπως το 'μήν' εξαιρέσεις"
	args['όπως'] = 'ἀρήν'
	
	if args["λήμμα"] == 'ἀρήν' then
		args['κατηγ0'] = 'Λέξεις οξύτονες'
		args['υποκατ01'] = 'οξύτονα'
		args['υποκατ02'] = 'κοινού γένους οξύτονα'
	elseif args["λήμμα"] == 'ἄρνες' then
		args['κατηγ0'] = 'Λέξεις προπαροξύτονες'
		args['υποκατ01'] = 'προπαροξύτονα'
		args['υποκατ02'] = 'κοινού γένους προπαροξύτονα'
	end	
	args['mod-οεθ'] = "ἀρήν"	args['mod-οε'] = "0"
	args['mod-γεθ'] = "ἀρν"		args['mod-γε'] = "ός"
	args['mod-δεθ'] = "ἀρν"		args['mod-δε'] = "ί"	args['mod-δε+'] = "ῐ́"
	args['mod-αεθ'] = "ἄρν"		args['mod-αε'] = "α"	args['mod-αε+'] = "ᾰ"
	args['mod-κεθ'] = "ἀρήν"	args['mod-κε'] = "0"
	args['mod-οπθ'] = "ἄρν"		args['mod-οπ'] = "ες"
	args['mod-γπθ'] = "ἀρν"		args['mod-γπ'] = "ῶν"
	args['ν'] = '1'
	args['mod-δπθ'] = "ἀρνά"	args['mod-δπθ+'] = "ἀρνᾰ́"	args['mod-δπ'] = "σι"	args['mod-δπ+'] = "σῐ"
	args['ν2'] = '1'
	args['mod-δπ2θ'] = "ἄρνεσ"	args['mod-δπ2'] = "σι"	args['mod-δπ2+'] = "σῐ" args['δπ2Λκειμ'] = "<small>(''επικός'')</small>"
	args['mod-απθ'] = "ἄρν"		args['mod-απ'] = "ας"	args['mod-απ+'] = "ᾰς"
	args['mod-κπθ'] = "ἄρν"		args['mod-κπ'] = "ες"
	args['mod-οδθ'] = "ἄρν"		args['mod-οδ'] = "ε"
	args['mod-γδθ'] = "ἀρν"		args['mod-γδ'] = "οῖν"


-- [[γόνυ]] [[δόρυ]] μεταπλαστά. Όπως κλίση #3κτήμα	 -- Both need aiolic and other extras. #######
elseif args["λήμμα"] == 'γόνυ' or args["λήμμα"] == 'γόνατα'
or args["λήμμα"] == 'δόρυ' or args["λήμμα"] == 'δόρατα'
then
	args['κλίση'] = '0'
	args['ουδ'] = '1'
	args['κατηγορία κλίσης'] = 'δόρυ'
	args['υποκατ0'] = 'μεταπλαστά'
	args['τίτλος'] = metaplasta
	args['τύπος'] = 'δόρυ'
	args['όπως'] = 'δόρυ'
	-- stem 
	local stem = {}
	-- ###### FIX PLURALIA just in case
	stem["θ"] = mw.ustring.sub(args['λήμμα'],1,-2)	-- γόν minus 1 letter from end
	stem["θ0"] = m_stems.word0(stem["θ"])			-- γον remove accent
	args['κατηγ0'] = 'Λέξεις παροξύτονες'
	args['υποκατ01'] = 'παροξύτονα'
	args['υποκατ02'] = 'ουδέτερα παροξύτονα'
	
--	args['ανώμ'] = '1'

	args['mod-οεθ'] = stem["θ"]	.. "υ"	args['mod-οεθ+'] = stem["θ"]	.. "ῠ"	args['mod-οε'] = "0"
	args['mod-γεθ'] = stem["θ"] .. "ατ"	args['mod-γεθ+'] = stem["θ"] .. "ᾰτ"	args['mod-γε'] = "ος"
	args['mod-δεθ'] = stem["θ"] .. "ατ"	args['mod-δεθ+'] = stem["θ"] .. "ᾰτ"	args['mod-δε'] = "ι"	args['mod-δε+'] = "ῐ"
	args['mod-αεθ'] = stem["θ"]	.. "υ"	args['mod-αεθ+'] = stem["θ"]	.. "ῠ"	args['mod-αε'] = "0" -- same as nom.
	args['mod-κεθ'] = stem["θ"]	.. "υ"	args['mod-κεθ+'] = stem["θ"]	.. "ῠ"	args['mod-κε'] = "0" -- same as nom.
	args['mod-οπθ'] = stem["θ"] .. "ατ"	args['mod-οπθ+'] = stem["θ"] .. "ᾰτ"	args['mod-οπ'] = "α"	args['mod-οπ+'] = "ᾰ"
	args['mod-γπθ'] = stem["θ0"] .. "άτ"args['mod-γπθ+'] = stem["θ0"] .. "ᾰ́τ"	args['mod-γπ'] = "ων"
	args['ν'] = '1'
	args['mod-δπθ'] = stem["θ"] .. "α"	args['mod-δπθ+'] = stem["θ"] .. "ᾰ"		args['mod-δπ'] = "σι"	args['mod-δπ+'] = "σῐ"
	args['mod-απθ'] = stem["θ"] .. "ατ"	args['mod-απθ+'] = stem["θ"] .. "ᾰτ"	args['mod-απ'] = "α"	args['mod-απ+'] = "ᾰ" -- same as nom.
	args['mod-κπθ'] = stem["θ"] .. "ατ"	args['mod-κπθ+'] = stem["θ"] .. "ᾰτ"	args['mod-κπ'] = "α"	args['mod-κπ+'] = "ᾰ" -- same as nom.
	args['mod-οδθ'] = stem["θ"] .. "ατ"	args['mod-οδθ+'] = stem["θ"] .. "ᾰτ"	args['mod-οδ'] = "ε"
	args['mod-γδθ'] = stem["θ0"] .. "άτ"args['mod-γδθ+'] = stem["θ0"] .. "ᾰ́τ"	args['mod-γδ'] = "οιν"
	
-- [[γυνή]]	 also see Doric δωρικό [[γυνά]]
elseif args["λήμμα"] == 'γυνή' then		
	-- stem 
	local stem = {}
	stem["θ"] = mw.ustring.sub(args['λήμμα'],1,-2)	-- minus 1 letter from end
	stem["θ0"] = m_stems.word0(stem["θ"])			-- remove accent

	args['ανώμ'] = '1'
	args['κλίση'] = '0'
	args['θηλ'] = '1'
	args['κατηγορία κλίσης'] = 'ετερόκλιτα'
	args['mod-τίτλος'] = eteroklita -- args['τίτλος'] needed for Doric [[γυνά]]
	args['σημ'] = 'Τύπος από την 1η κλίση (γυνή), και τύποι από την 3η κλίση.'
	args['τύπος'] = '-'
	args['όπως'] = 'γυνή'
	args['κατηγ0'] = 'Λέξεις οξύτονες'
	args['υποκατ01'] = 'οξύτονα'
	args['υποκατ02'] = 'θηλυκά οξύτονα'
	args['mod-οεθ'] = "γυν"	args['mod-οε'] = "ή"
	args['mod-γεθ'] = "γυναικ"	args['mod-γε'] = "ός"
	args['mod-δεθ'] = "γυναικ"	args['mod-δε'] = "ί"	args['mod-δε+'] = "ῐ́"
	args['mod-αεθ'] = "γυναῖκ"	args['mod-αε'] = "α"	args['mod-αε+'] = "ᾰ"
	args['mod-κεθ'] = "γύν"		args['mod-κε'] = "αι"
	args['mod-οπθ'] = "γυναῖκ"	args['mod-οπ'] = "ες"
	args['mod-γπθ'] = "γυναικ"	args['mod-γπ'] = "ῶν"
	args['ν'] = '1'
	args['mod-δπθ'] = "γυναι"	args['mod-δπ'] = "ξί"	args['mod-δπ+'] = "ξῐ́"
	args['mod-απθ'] = "γυναῖκ"	args['mod-απ'] = "ας"	args['mod-απ+'] = "ᾰς"
	args['mod-κπθ'] = "γυναῖκ"	args['mod-κπ'] = "ες"
	args['mod-οδθ'] = "γυναῖκ"	args['mod-οδ'] = "ε"
	args['mod-γδθ'] = "γυναικ"	args['mod-γδ'] = "οῖν"-- [[Ζεύς]]	+ Ζῆν Ζήν https://logeion.uchicago.edu/Ζεύς
-- https://logeion.uchicago.edu/Ζήν 
elseif args["λήμμα"] == 'Ζεύς' or args["λήμμα"] == 'Ζῆν' then	
	-- but Ζῆν is NOT μεταπλαστό...
	args['κλίση'] = '0'
	args['αρσ'] = '1'
	args['όνομα'] = '1'
	if args["λήμμα"] == 'Ζεύς' then
		args['κατηγορία κλίσης'] = 'μεταπλαστά'
		args['τίτλος'] = metaplasta
		args['υποκατ'] = 'μεταπλαστά'
		args['όπως'] = 'Ζεύς'
		args['κατηγ0'] = 'Λέξεις οξύτονες'
		args['υποκατ01'] = 'οξύτονα'
		args['υποκατ02'] = 'αρσενικά οξύτονα'
	else -- Ζῆν
		args['κατηγορία κλίσης'] = 'ανώμαλα'
		args['όπως'] = 'Ζῆνς'
		args['κατηγ0'] = 'Λέξεις περισπώμενες'
		args['υποκατ01'] = 'περισπώμενα'
		args['υποκατ02'] = 'αρσενικά περισπώμενα'	
	end	
	args['τύπος'] = '-'
	args['υπότιτλος-εν'] = 'Ζεύς [[:Κατηγορία:Ουσιαστικά μεταπλαστά (αρχαία ελληνικά)|μεταπλαστό]]'
	args['mod-οεθ'] = "Ζεύ"	args['mod-οε'] = "ς"
	args['mod-γεθ'] = "Δι"	args['mod-γε'] = "ός"
	args['mod-δεθ'] = "Δι"	args['mod-δε'] = "ί"	args['mod-δε+'] = "ῐ́"
	args['mod-αεθ'] = "Δί"	args['mod-αε'] = "α"	args['mod-αε+'] = "ᾰ"
	args['mod-κεθ'] = "Ζεῦ"	args['mod-κε'] = "0"
	args['mod-οπθ'] = "Δί"	args['mod-οπ'] = "ες" -- + see below Ζήνες
	args['mod-γπθ'] = "Δι"	args['mod-γπ'] = "ῶν"
	args['ν'] = '1'
	args['mod-δπθ'] = "Δι"	args['mod-δπ'] = "σί"	args['mod-δπ+'] = "σῐ́"
	args['mod-απθ'] = "Δί"	args['mod-απ'] = "ας"	args['mod-απ+'] = "ᾰς"
	args['mod-κπθ'] = "Δί"	args['mod-κπ'] = "ες"
	args['mod-οδθ'] = ""	args['mod-οδ'] = ""
	args['mod-γδθ'] = ""	args['mod-γδ'] = ""
	
	args['υπότιτλος-εν2'] = '*Ζήν / Ζῆν'
	args['οεΛ2'] = create_link("Ζῆν" .. "", stem_color("Ζῆν") .. ending_color(""))
	args['γεΛ2'] = create_link("Ζην" .. "ός", stem_color("Ζην") .. ending_color("ός"))
	args['δεΛ2'] = create_link("Ζην" .. "ί", stem_color("Ζην") .. ending_color("ῐ́"))
	args['αεΛ2'] = create_link("Ζῆν" .. "α", stem_color("Ζῆν") .. ending_color("ᾰ"))

	-- and add this plurals
	args['mod-οπΛκειμ'] = '&nbsp;' .. create_link("Ζῆν" .. "ες", stem_color("Ζῆν") .. ending_color("ες"))


-- [[Θαλῆς]] ?? ποιο είναι το θέμα? Θαλέα- ή Θαλέη-ς
elseif args["λήμμα"] == 'Θαλῆς' then	
	-- stem
	local stem = {}
	stem["θ"] = mw.ustring.sub(args['λήμμα'],1,-3)	-- Θαλ minus 2 letter from end

	args['ανώμ'] = '1'
	args['κλίση'] = '0'
	args['αρσ'] = '1'
	args['όνομα'] = '1'
	args['κατηγορία κλίσης'] = 'ετερόκλιτα'
	args['τίτλος'] = eteroklita
	args['υπότιτλος-εν2'] = 'άλλοι τύποι'
	args['σημ'] = 'Κατά τα συνηρημένα 1ης κλίσης όπως ὁ [[Ἑρμῆς]],<br>τύποι κατά τα αττικόκλιτα (Θάλεω)<br>και θέμα Θαλητ- κατά την 3η κλίση.'	
	args['τύπος'] = '-'
	args['όπως'] = 'Θαλῆς'
	args['κατηγ0'] = 'Λέξεις περισπώμενες'
	args['υποκατ01'] = 'περισπώμενα'
	args['υποκατ02'] = 'αρσενικά περισπώμενα'
	
	args['mod-οεθ'] = stem["θ"]	args['mod-οε'] = "ῆς"
	args['mod-γεθ'] = stem["θ"]	args['mod-γε'] = "οῦ"
	args['γεΛ2'] = '<small>& Θάλεω,<br><i>ποιητικός:</i> Θάλητος</small>'
	args['mod-δεθ'] = stem["θ"]	args['mod-δε'] = "ῇ"
	args['δεΛ2'] = '<small>& Θαλεῖ</small>'
	args['mod-αεθ'] = stem["θ"]	args['mod-αε'] = "ῆν"	args['mod-αε2θ'] = stem["θ"]	args['mod-αε2'] = "ῆ"
	args['αεΛ2'] = '<small><i>ποιητικός:</i> Θάλητα</small>'
	args['mod-κεθ'] = stem["θ"]	args['mod-κε'] = "ῆ"
	args['mod-οπθ'] = stem["θ"]	args['mod-οπ'] = "αῖ"
	args['mod-γπθ'] = stem["θ"]	args['mod-γπ'] = "ῶν"
	args['mod-δπθ'] = stem["θ"]	args['mod-δπ'] = "αῖς"
	args['mod-απθ'] = stem["θ"]	args['mod-απ'] = "ᾶς"
	args['mod-κπθ'] = stem["θ"]	args['mod-κπ'] = "αῖ"
	args['mod-οδθ'] = stem["θ"]	args['mod-οδ'] = "ᾶ"
	args['mod-γδθ'] = stem["θ"]	args['mod-γδ'] = "αῖν"-- [[κράς]]
elseif args["λήμμα"] == 'κράς' or args['λήμμα'] == 'κρᾶτα' then	
	args['κλίση'] = '0'
	-- gender CANNOT be double. article have to be done one by one
	args['υπότιτλος-εν'] = 'αρσ'
	args['υπότιτλος-εν2'] = 'ουδ'
	args['υπότιτλος-πλ'] = 'αρσ'
	args['υπότιτλος-πλ2'] = 'ουδ'
	args['κατηγορία κλίσης'] = 'ανώμαλα'
	args['τύπος'] = '-'
	args['όπως'] = 'ανώμαλα'
	if args['λήμμα'] == 'κρᾶτα' then
		args['ουδ'] = '1'
		args['υποκατ01'] = 'περισπώμενα'
		args['υποκατ02'] = 'ουδέτερα περισπώμενα'
	elseif args['λήμμα'] == 'κράς' then
		args['αρσ'] = '1'
		args['υποκατ01'] = 'οξύτονα'
		args['υποκατ02'] = 'αρσενικά οξύτονα'
	end
-- stems manual
args['σημ'] = "Τύποι, όπως στα κείμενα. Τα θέματα κραατ-, στον Όμηρο."
args['αοε'] = create_link('ὁ', stem_color('ὁ'))
	args['mod-οεθ'] = "κράς"	args['mod-οε'] = "0"	args['mod-οεΛκειμ'] = " (& ἡ κράς)"
args['αοε2'] = create_link('τό', stem_color('τὸ'))	
	args['οεΛ2'] = create_link("κρᾶτ".. "α", stem_color("κρᾶτ") .. ending_color("α"))

args['αγε'] = create_link('τοῦ', stem_color('τοῦ'))
	args['mod-γεθ'] = "κρατ"	args['mod-γεθ+'] = "κρᾱτ"	args['mod-γε'] = "ός"
		args['mod-γε2θ'] = "κράατ"	args['mod-γε2θ+'] = "κρᾱ́ᾰτ"		args['mod-γε2'] = "ος"
args['αδε'] = create_link('τῷ', stem_color('τῷ'))
	args['mod-δεθ'] = "κρατ"	args['mod-δεθ+'] = "κρᾱτ"	args['mod-δε'] = "ί"	args['mod-δε+'] = "ῐ́"
		args['mod-δε2θ'] = "κράατ"	args['mod-δε2θ+'] = "κρᾱ́ᾰτ"	args['mod-δε2'] = "ι"	args['mod-δε2'] = "ῐ"
args['ααε'] = create_link('τόν', stem_color('τὸν'))
	args['mod-αεθ'] = "κρᾶτ"	args['mod-αε'] = "α"	args['mod-αε+'] = "ᾰ"
		args['mod-αε2θ'] = "κράατ"	args['mod-αε2θ+'] = "κρᾱ́ᾰτ"	args['mod-αε2'] = "α"	args['mod-αε2'] = "ᾰ"
	args['ααε2'] = create_link('τό', stem_color('τὸ'))	args['αεΛ2'] = create_link("κρᾶτ".. "α", stem_color("κρᾶτ") .. ending_color("α"))

	args['mod-κε'] = "-"
args['αοπ'] = create_link('οἱ', stem_color('οἱ'))
	args['mod-οπ'] = "-"
args['αοπ2'] = "ουδ"
	args['οπΛ2'] = create_link("κρᾶτ".. "α", stem_color("κρᾶτ") .. ending_color("α")) 
	.. "<br>& " .. create_link("κράατ".. "α", stem_color("κρᾱ́ᾰτ") .. ending_color("ᾰ"))
args['αγπ'] = create_link('τῶν', stem_color('τῶν'))
	args['mod-γπθ'] = "κράτ"	args['mod-γπθ+'] = "κρᾱ́τ"	args['mod-γπ'] = "ων"
args['αδπ'] = create_link('τοῖς', stem_color('τοῖς'))		
	args['mod-δπθ'] = "κρα"	args['mod-δπθ+'] = "κρᾱ" args['mod-δπ'] = "σίν"	args['mod-δπ+'] = "σῐ́ν"
	args['mod-δπ2θ'] = "κράτ"	args['mod-δπ2θ+'] = "κρᾱ́τ"	args['mod-δπ2'] = "εσφι"	
args['ααπ'] = create_link('τούς', stem_color('τοὺς'))
	args['mod-απθ'] = "κρᾶτ"	args['mod-απ'] = "ας"	

	args['mod-κπ'] = "-"
	args['mod-οδ'] = "-"
	args['mod-γδ'] = "-"


-- [[κύων]]
elseif args["λήμμα"] == 'κύων' or args["λήμμα"] == 'κύνες' then	
	args['κλίση'] = '0'
	args['αθ'] = '1'
	args['κατηγορία κλίσης'] = 'μεταπλαστά'
	args['τίτλος'] = metaplasta
	args['υποκατ01'] = 'παροξύτονα'
	args['υποκατ02'] = 'κοινού γένους παροξύτονα'
	args['τύπος'] = '-'
	args['θέματα'] = "κῠων- κῠον- κῠν-"
-- stems
	local stem = {}
	stem["θ"] = mw.ustring.sub(args['λήμμα'],1,-1)		-- stem as found in lemma start at 1st letter end at 1st letter from end (full word)	
	stem["θ0"] = "κυν"
	stem["θ1"] = m_stems.word1(stem["θ0"])				-- κύν
	stem["θdat"] = mw.ustring.sub(stem["θ0"],1,-2)		-- κυ from κυν stop at 2nd letter from end
	stem["θdat1"] = m_stems.word1(stem["θdat"])			-- κύ put okseia
	args['mod-οεθ'] = stem["θ"]		args['mod-οε'] = "0"
	args['mod-γεθ'] = stem["θ0"]	args['mod-γε'] = "ός"
	args['mod-δεθ'] = stem["θ0"]	args['mod-δε'] = "ί"	args['mod-δε+'] = "ῐ́"
	args['mod-αεθ'] = stem["θ1"]	args['mod-αε'] = "α"	args['mod-αε+'] = "ᾰ"
	args['mod-κεθ'] = stem["θdat1"]	.. "ον"	args['mod-κε'] = "0"
	args['mod-οπθ'] = stem["θ1"]	args['mod-οπ'] = "ες" -- + see below Ζήνες
	args['mod-γπθ'] = stem["θ0"]	args['mod-γπ'] = "ῶν"
	args['ν'] = '1'
	args['mod-δπθ'] = stem["θdat"]	args['mod-δπ'] = "σί"	args['mod-δπ+'] = "σῐ́"
	args['mod-απθ'] = stem["θ1"]	args['mod-απ'] = "ας"	args['mod-απ+'] = "ᾰς"
	args['mod-κπθ'] = stem["θ1"]	args['mod-κπ'] = "ες"
	args['mod-οδθ'] = stem["θ1"]	args['mod-οδ'] = "ε"
	args['mod-γδθ'] = stem["θ0"]	args['mod-γδ'] = "οῖν"


-- [[λᾶας]] λάας
elseif args["λήμμα"] == 'λᾶας' or args["λήμμα"] == 'λᾶς' then	
	args['κλίση'] = '0'
	args['α-θ'] = '1'
	args['κατηγορία κλίσης'] = 'ανώμαλα'
	if args['λήμμα'] == 'λᾶας' then
		args['υποκατ01'] = 'προπερισπώμενα'
		args['υποκατ02'] = 'αρσενικά ή θηλυκά προπερισπώμενα'
	elseif args["λήμμα"] == 'λᾶς' then
		args['υποκατ01'] = 'περισπώμενα'
		args['υποκατ02'] = 'αρσενικά ή θηλυκά περισπώμενα'
	end
	args['τύπος'] = '-'
-- stems -- manual

	args['mod-οεθ'] = "λᾶ"		args['mod-οε'] = "ας"	args['mod-οε+'] = "ᾰς"
		args['mod-οε2θ'] = "λᾶ"	args['mod-οε2'] = "ς"
	args['mod-γεθ'] = "λᾶ"		args['mod-γε'] = "ς"
		args['mod-γε2θ'] = "λάα"	args['mod-γε'] = "ος"
	args['mod-δεθ'] = "λᾶ"		args['mod-δε'] = "ϊ"
	args['mod-αεθ'] = "λᾶ"		args['mod-αε'] = "αν"	-- αν?
		args['mod-αε2θ'] = "λᾶ"	args['mod-αε2'] = "ν"
	args['mod-κεθ'] = "λᾶ"		args['mod-κε'] = "ας"	args['mod-κε+'] = "ᾰς"
		args['mod-κε2θ'] = "λᾶ"	args['mod-κε2'] = "ς"
	args['mod-οπθ'] = "λᾶ"		args['mod-οπ'] = "ες"
	args['mod-γπθ'] = "λά"		args['mod-γπ'] = "ων"
	args['ν'] = '1'
	args['mod-δπθ'] = "λά"		args['mod-δπ'] = "εσι"	args['mod-δπ+'] = "εσῐ"
args['mod-δπ2θ'] = "λά"		args['mod-δπ2'] = "εσσί"	args['mod-δπ2+'] = "εσσῐ́"	args['mod-δπ2Λκειμ'] = "<small> <i>επικός</i></small>"


	args['mod-απθ'] = "λᾶ"		args['mod-απ'] = "ας"	-- args['mod-απ+'] = "ᾰς"
	args['mod-κπθ'] = "λᾶ"		args['mod-κπ'] = "ες"
	args['mod-οδθ'] = "λᾶ"		args['mod-οδ'] = "ε"
	args['mod-γδ'] = "-"


-- λύχνος done INpage

-- μάρτυς & compounds
elseif mw.ustring.find(args['λήμμα'], 'μάρτυς$') or mw.ustring.find(args['λήμμα'], 'μαρτυς$') 
	or mw.ustring.find(args['λήμμα'], 'μάρτυρες$')
	then
	args['κλίση'] = '0'
	args['κατηγορία κλίσης'] = 'μεταπλαστά'
	args['τίτλος'] = metaplasta
	args['τύπος'] = 'μάρτυς'
	args['όπως'] = 'μάρτυς'
-- + δική του κατηγορία (σαν δεύτερη κατηγορία κλίσης)
	args['υποκατ04'] = "με κλίση όπως το 'μάρτυς'"
-- stems
	local stem = {}
  if args['α'] == "πλ" or args['α2'] == "πλ" or args['α'] == "πλδ" or args['α2'] == "πλδ" then
  	if mw.ustring.find(args['λήμμα'], 'μάρτυρες$') then
  	stem["θ"] = mw.ustring.sub(args['λήμμα'],1,-5) -- μάρτ-υρες minus 4 letters from end
			args['κατηγ0'] = 'Λέξεις προπαροξύτονες'
			args['υποκατ01'] = 'προπαροξύτονα'
			args['υποκατ1'] = "που κλίνονται όπως το 'μάρτυς' προπαροξύτονα"
			if args['θηλ'] == '1' then
				args['υποκατ02'] = 'θηλυκά'
				args['υποκατ03'] = 'θηλυκά προπαροξύτονα'
				args['υποκατ0'] = "που κλίνονται όπως το 'μάρτυς' θηλυκά"
			elseif args['αρσ'] == '1' then
				args['υποκατ02'] = 'αρσενικά'
				args['υποκατ03'] = 'αρσενικά προπαροξύτονα'
				args['υποκατ0'] = "που κλίνονται όπως το 'μάρτυς' αρσενικά"
			else
				args['αθ'] = '1'
				args['υποκατ02'] = 'κοινού γένους'
				args['υποκατ03'] = 'κοινού γένους προπαροξύτονα'
				args['υποκατ0'] = "που κλίνονται όπως το 'μάρτυς' κοινού γένους"
			end
		end
  else -- singular
  	if mw.ustring.find(args['λήμμα'], 'μάρτυς$') then -- μάρτυς προσμάρτυς
  	stem["θ"] = mw.ustring.sub(args['λήμμα'],1,-3) -- μάρτ-υς
			args['κατηγ0'] = 'Λέξεις παροξύτονες'
			args['υποκατ01'] = 'παροξύτονα'
			args['υποκατ1'] = "που κλίνονται όπως το 'μάρτυς' παροξύτονα"
			if args['θηλ'] == '1' then
				args['υποκατ02'] = 'θηλυκά'
				args['υποκατ03'] = 'θηλυκά παροξύτονα'
				args['υποκατ0'] = "που κλίνονται όπως το 'μάρτυς' θηλυκά"
			elseif args['αρσ'] == '1' then
				args['υποκατ02'] = 'αρσενικά'
				args['υποκατ03'] = 'αρσενικά παροξύτονα'
				args['υποκατ0'] = "που κλίνονται όπως το 'μάρτυς' αρσενικά"
			else
				args['αθ'] = '1'
				args['υποκατ02'] = 'κοινού γένους'
				args['υποκατ03'] = 'κοινού γένους παροξύτονα'
				args['υποκατ0'] = "που κλίνονται όπως το 'μάρτυς' κοινού γένους"
			end
	 	elseif mw.ustring.find(args['λήμμα'], 'μαρτυς$') then -- compounds
  	stem["θ"] = mw.ustring.sub(args['λήμμα'],1,-2) -- σύμμαρτυ-ς
			args['κατηγ0'] = 'Λέξεις προπαροξύτονες'
			args['υποκατ01'] = 'προπαροξύτονα'
			args['υποκατ1'] = "που κλίνονται όπως το 'μάρτυς' προπαροξύτονα"
			if args['θηλ'] == '1' then
				args['υποκατ02'] = 'θηλυκά'
				args['υποκατ03'] = 'θηλυκά προπαροξύτονα'
				args['υποκατ0'] = "που κλίνονται όπως το 'μάρτυς' θηλυκά"
			elseif args['αρσ'] == '1' then
				args['υποκατ02'] = 'αρσενικά'
				args['υποκατ03'] = 'αρσενικά προπαροξύτονα'
				args['υποκατ0'] = "που κλίνονται όπως το 'μάρτυς' αρσενικά"
			else
				args['αθ'] = '1'
				args['υποκατ02'] = 'κοινού γένους'
				args['υποκατ03'] = 'κοινού γένους προπαροξύτονα'
				args['υποκατ0'] = "που κλίνονται όπως το 'μάρτυς' κοινού γένους"
			end
		end -- close if -μαρτυς
  end -- close if plural
	stem["θ0"] = m_stems.word0(stem["θ"])			-- μαρτ-ύρ-ων -- remove accent
	args['mod-οεθ'] = stem["θ"] .. "ῠ"	args['mod-οε'] = "ς"
	args['mod-γεθ'] = stem["θ"] .. "ῠρ"	args['mod-γε'] = "ος"
	args['mod-δεθ'] = stem["θ"] .. "ῠρ"	args['mod-δε'] = "ι"	args['mod-δε+'] = "ῐ"
	args['mod-αεθ'] = stem["θ"] .. "ῠρ"	args['mod-αε'] = "α"	args['mod-αε+'] = "ᾰ"
	args['mod-κεθ'] = stem["θ"] .. "ῠ"	args['mod-κε'] = "ς" -- same as nom
	args['mod-οπθ'] = stem["θ"] .. "ῠρ"	args['mod-οπ'] = "ες"
	args['mod-γπθ'] = stem["θ0"] .. "ῠ́ρ"	args['mod-γπ'] = "ων"
	args['ν'] = '1'
	args['mod-δπθ'] = stem["θ"] .. "ῠ"	args['mod-δπ'] = "σι"	args['mod-δπ+'] = "σῐ"
	args['mod-απθ'] = stem["θ"] .. "ῠρ"	args['mod-απ'] = "ας"	args['mod-απ+'] = "ᾰς"
	args['mod-κπθ'] = stem["θ"] .. "ῠρ"	args['mod-κπ'] = "ες" -- same as nom
	args['mod-οδθ'] = stem["θ"] .. "ῠρ"	args['mod-οδ'] = "ε"
	args['mod-γδθ'] = stem["θ"] .. "ῠ́ρ"	args['mod-γδ'] = "οιν"


-- Οιδίπους
-- ## check if more ## TEST zero endings here, with mod- and no mod-, also test args['br'] = '-'
elseif args["λήμμα"] == 'Οἰδίπους' then	
	args['ανώμ'] = '1'
	args['κλίση'] = '0'
	args['αρσ'] = '1'
	args['όνομα'] = '1'
	args['κατηγορία κλίσης'] = 'ετερόκλιτα'
	args['τίτλος'] = eteroklita
	args['θέματα'] = "Οἰδιποδ-"
	args['σημ'] = "Ετερόκλιτο: Κατά την 3η κλίση: <i>τοῦ Οἰδίποδος, τῷ Οἰδίποδι, ὦ Οἰδίπου</i>"
	.. "<br>Κατά το συνηρημένο 2κλιτο [[περίπλους#Αρχαία ελληνικά (grc)|περίπλους]]: <i>τοῦ Οἰδίπου, τὸν Οἰδίπουν </i>"
	args['τύπος'] = '-'
	args['όπως'] = 'ανώμαλα'
	args['α'] = 'εν'
	args['sg-default'] = '1'
	args['κατηγ0'] = 'Λέξεις παροξύτονες'
	args['υποκατ01'] = 'παροξύτονα'
	args['υποκατ02'] = 'αρσενικά παροξύτονα'
	
	args['mod-οεθ'] = "Οἰδίπους"	args['mod-οε'] = "0"
	args['mod-γεθ'] = "Οἰδίποδ"		args['mod-γε'] = "ος"
	args['γε2θ'] = "Οἰδίπου"		args['γε2'] = "0"
	args['mod-δεθ'] = "Οἰδίποδ"		args['mod-δε'] = "ι"	args['mod-δε+'] = "ῐ"
	args['mod-αεθ'] = "Οἰδίπου"		args['mod-αε'] = "ν"
	args['mod-κεθ'] = "Οἰδίπου"		args['mod-κε'] = "ς"
	args['mod-κε2θ'] = "Οἰδίπου"	args['mod-κε2'] = "0"

-- ούς = βλ. φως

elseif args["λήμμα"] == 'Ποσειδῶν' then	
	-- Smyth http://www.perseus.tufts.edu/hopper/text?doc=Perseus%3Atext%3A1999.04.0007%3Apart%3D2%3Achapter%3D13%3Asection%3D18%3Asubsection%3D20
	-- stem
	local stem = {}
	stem["θ"] = "Ποσειδ" -- mw.ustring.sub(args['λήμμα'],1,-3)	-- Ποσειδ
	stem["θ2"] = "Πόσειδ"
	args['ανώμ'] = '1'
	args['κλίση'] = '0'
	args['αρσ'] = '1'
	args['όνομα'] = '1'
	args['κατηγορία κλίσης'] = 'μεταπλαστά'
	args['τίτλος'] = metaplasta
	args['θέματα'] = "<small>Ποσειδαων- > Ποσειδων- Ποσειδω- Ποσειδο-</small>"
	args['τύπος'] = '-'
	args['όπως'] = 'ανώμαλα'
	args['α'] = 'εν'
	args['sg-default'] = '1' -- SUPPRESS Cat όπως 'ΧΧ' χωρίς πληθυντικό
	args['κατηγ0'] = 'Λέξεις περισπώμενες'
	args['υποκατ01'] = 'περισπώμενα'
	args['υποκατ02'] = 'αρσενικά περισπώμενα'
	
	args['mod-οεθ'] = stem["θ"] .. "ῶν"	args['mod-οε'] = "0"
	args['mod-γεθ'] = stem["θ"] .. "ῶν"	args['mod-γε'] = "ος"
	args['mod-δεθ'] = stem["θ"] .. "ῶν"	args['mod-δε'] = "ι"	args['mod-δε+'] = "ῐ"
	args['mod-αεθ'] = stem["θ"] .. "ῶν"	args['mod-αε'] = "α"	args['mod-αε+'] = "ᾰ"
	args['mod-αε2θ'] = stem["θ"] .. "ῶ"	args['mod-αε2'] = "0"
	args['mod-κεθ'] = "Πόσειδον"	args['mod-κε'] = "0"
	
-- [[πῦρ]] or similar	
elseif args["λήμμα"] == 'πῦρ' then	
	-- stem
	local stem = {}
	stem["θ"] = mw.ustring.sub(args['λήμμα'],1,-1)	-- minus 0 letter from end
	stem["θ0"] = m_stems.word0(stem["θ"])			-- remove accent

	args['ανώμ'] = '1'
	args['κλίση'] = '0'
	args['ουδ'] = '1'
	args['κατηγορία κλίσης'] = 'ετερόκλιτα'
	args['τίτλος'] = eteroklita
	args['σημ'] = 'Ενικός κατά την 3η κλίση. Πληθυντικός κατά τη 2η κλίση.<br>Χωρίς δυϊκό αριθμό.'
	args['τύπος'] = '-'
	args['όπως'] = 'πῦρ'
	args['δυ'] = '-'
	-- TO DO if lemma πυρά exists.
	args['κατηγ0'] = 'Λέξεις περισπώμενες'
	args['υποκατ01'] = 'περισπώμενα'
	args['υποκατ02'] = 'ουδέτερα περισπώμενα'
	
	args['mod-οεθ'] = stem["θ"]		args['mod-οε'] = "0"
	args['mod-γεθ'] = stem["θ0"]	args['mod-γε'] = "ός"
	args['mod-δεθ'] = stem["θ0"]	args['mod-δε'] = "ί"	args['mod-δε+'] = "ῐ́"
	args['mod-αεθ'] = stem["θ"]		args['mod-αε'] = "0"
	args['mod-κεθ'] = stem["θ"]		args['mod-κε'] = "0"
	args['mod-οπθ'] = stem["θ0"]	args['mod-οπ'] = "ά"	args['mod-οπ+'] = "ᾰ́"
	args['mod-γπθ'] = stem["θ0"]	args['mod-γπ'] = "ῶν"
	args['mod-δπθ'] = stem["θ0"]	args['mod-δπ'] = "οῖς"
	args['mod-απθ'] = stem["θ0"]	args['mod-απ'] = "ά"	args['mod-απ+'] = "ᾰ́"
	args['mod-κπθ'] = stem["θ0"]	args['mod-κπ'] = "ά"	args['mod-κπ+'] = "ᾰ́"
-- [[πυρά]] just in case
elseif args["λήμμα"] == 'πυρά' then		
	-- stem 
	local stem = {}
	stem["θ"] = mw.ustring.sub(args['λήμμα'],1,-2)	-- minus 2 letter from end
	stem["θ0"] = m_stems.word0(stem["θ"])			-- remove accent

	args['ανώμ'] = '1'
	args['κλίση'] = '0'
	args['ουδ'] = '1'
	args['τύπος'] = '-'
	args['όπως'] = 'πῦρ'
	args['δυ'] = '-'
	args['α2'] = 'πλ'
	args['κατηγ0'] = 'Λέξεις οξύτονες'
	args['υποκατ01'] = 'οξύτονα'
	args['υποκατ02'] = 'ουδέτερα οξύτονα'
	args['σημ'] = 'Ο πληθυντικός του {{λ|πῦρ|grc}} κατά τη 2η κλίση.<br>Χωρίς δυϊκό αριθμό.'
	args['mod-οπθ'] = stem["θ0"]	args['mod-οπ'] = "ά"	args['mod-οπ+'] = "ᾰ́"
	args['mod-γπθ'] = stem["θ0"]	args['mod-γπ'] = "ῶν"
	args['mod-δπθ'] = stem["θ0"]	args['mod-δπ'] = "οῖς"
	args['mod-απθ'] = stem["θ0"]	args['mod-απ'] = "ά"	args['mod-απ+'] = "ᾰ́"
	args['mod-κπθ'] = stem["θ0"]	args['mod-κπ'] = "ά"	args['mod-κπ+'] = "ᾰ́"-- [[σέλας]]
elseif args["λήμμα"] == 'σέλας' or args["λήμμα"] == 'σέλαα' or args["λήμμα"] == 'σέλα' then	
	args['κλίση'] = '0'
	args['ουδ'] = '1'
	args['κατηγορία κλίσης'] = 'ανώμαλα'
	args['τύπος'] = '-'
	if args["λήμμα"] == 'σέλας' or args["λήμμα"] == 'σέλα' then	
		args['υποκατ01'] = 'παροξύτονα'
		args['υποκατ02'] = 'ουδέτερα παροξύτονα'
	elseif args["λήμμα"] == 'σέλαα' then
		args['υποκατ01'] = 'προπαροξύτονα'
		args['υποκατ02'] = 'ουδέτερα προπαροξύτονα'
	end
-- stems
	local stem = {}
	if args['α'] == "πλ" or args['α2'] == "πλ" or args['α'] == "πλδ" or args['α2'] == "πλδ" then
		if args["λήμμα"] == 'σέλα' then
		stem["θ"] = mw.ustring.sub(args['λήμμα'],1,-2)		-- σέλ-α 
		elseif args["λήμμα"] == 'σέλαα' then
		stem["θ"] = mw.ustring.sub(args['λήμμα'],1,-3)		-- σέλ-αα
		end
	else -- singular
		stem["θ"] = mw.ustring.sub(args['λήμμα'],1,-3)		-- σέλ-ας
	end
	stem["θ0"] = m_stems.word0(stem["θ"])		-- σελ
	args['mod-οεθ'] = stem["θ"] .. "α"	args['mod-οεθ+'] = stem["θ"] .. "ᾰ"	args['mod-οε'] = "ς"
	args['mod-γεθ'] = stem["θ"] .. "α"	args['mod-γεθ+'] = stem["θ"] .. "ᾰ"	args['mod-γε'] = "ος"
		args['mod-γε2θ'] = stem["θ"] .. "ατ"	args['mod-γ2εθ+'] = stem["θ"] .. "ᾰτ"		args['mod-γε2'] = "ος"
	args['mod-δεθ'] = stem["θ"] .. "α"	args['mod-δεθ+'] = stem["θ"] .. "ᾰ"	args['mod-δε'] = "ϊ"	args['mod-δε+'] = "ῐ̈"
		args['mod-δε2θ'] = stem["θ"]	args['mod-δε2'] = "ᾳ"
	args['mod-αεθ'] = stem["θ"] .. "α"	args['mod-αεθ+'] = stem["θ"] .. "ᾰ"	args['mod-αε'] = "ς"
	args['mod-κεθ'] = stem["θ"] .. "α"	args['mod-κεθ+'] = stem["θ"] .. "ᾰ"	args['mod-κε'] = "ς"
	args['mod-οπθ'] = stem["θ"] .. "α"	args['mod-οπθ+'] = stem["θ"] .. "ᾰ"	args['mod-οπ'] = "α"	args['mod-οπ+'] = "ᾰ"
		args['mod-οπ2θ'] = stem["θ"]	args['mod-οπ2'] = "α"	args['mod-οπ2+'] = "ᾱ"
	args['mod-γπθ'] = stem["θ0"] .. "ά"	args['mod-γπ'] = "ων"
		args['mod-γπ2θ'] = stem["θ0"]	args['mod-γπ2'] = "ῶν"
	args['ν'] = '1'
	args['mod-δπθ'] = stem["θ"] .. "α"	args['mod-δπθ+'] = stem["θ"] .. "ᾰ"	args['mod-δπ'] = "σί"	args['mod-δπ+'] = "σῐ́"
	args['mod-απθ'] = stem["θ"] .. "α"	args['mod-απθ+'] = stem["θ"] .. "ᾰ"	args['mod-απ'] = "α"	args['mod-απ+'] = "ᾰ"
		args['mod-απ2θ'] = stem["θ"]	args['mod-απ2'] = "α"	args['mod-απ2+'] = "ᾱ"
	args['mod-κπθ'] = stem["θ"] .. "α"	args['mod-κπθ+'] = stem["θ"] .. "ᾰ"	args['mod-κπ'] = "α"	args['mod-κπ+'] = "ᾰ"
		args['mod-κπ2θ'] = stem["θ"]	args['mod-κπ2'] = "α"	args['mod-κπ2+'] = "ᾱ"
	args['mod-οδθ'] = stem["θ"] .. "α"	args['mod-οδθ+'] = stem["θ"] .. "ᾰ"	args['mod-οδ'] = "ε"
		args['mod-οδ2θ'] = stem["θ"]	args['mod-οδ2'] = "α"	args['mod-οδ2+'] = "ᾱ"
	args['mod-γδθ'] = stem["θ0"] .. "ά"	args['mod-γδ'] = "οιν"
		args['mod-γδ2θ'] = stem["θ0"]	args['mod-γδ2'] = "ῷν"
	

-- [[σῖτος]] σῖτα σίτος
elseif args["λήμμα"] == 'σῖτος' or args["λήμμα"] == 'σῖτα' then	
	args['κλίση'] = '2'
	-- gender, see υπότιτλοι
	args['mod-τίτλος'] = '[[:Κατηγορία:Ουσιαστικά ανώμαλα κατά το γένος (αρχαία ελληνικά)|ετερογενές ουσιαστικό]]'
	args['κατηγορία κλίσης'] = 'ανώμαλα'
	args['τύπος'] = '-'
	args['όπως'] = 'σῖτος'
-- stems
	local stem = {}
	if args['α'] == "πλ" or args['α2'] == "πλ" or args['α'] == "πλδ" or args['α2'] == "πλδ" then
		stem["θ"] = mw.ustring.sub(args['λήμμα'],1,-2)		-- σῖτ-α minus 1 letter from end, stemnumber = 2
	else -- singular
		stem["θ"] = mw.ustring.sub(args['λήμμα'],1,-3)		-- σῖτ-ος
	end
	stem["θ0"] = m_stems.word0(stem["θ"])			-- remove accent
	stem["θοξ"] = m_stems.PerispomeniToOxia(stem["θ"])	-- σίτ-ου, λύχν-ου

	if mw.ustring.find(stem["θ"], m_data.vowel_perispomeni) -- vowel+perispomeni
	then
		args['υποκατ01'] = 'προπερισπώμενα'
		if args["λήμμα"] == 'σῖτος' then args['υποκατ02'] = 'αρσενικά περισπώμενα'
		elseif args["λήμμα"] == 'σῖτα' then args['υποκατ02'] = 'ουδέτερα περισπώμενα'
		end
	else -- OOPS, λύχνος has BOTH plurals... never mind this:
		args['υποκατ01'] = 'παροξύτονα'
		if args["λήμμα"] == 'λύχνος' then args['υποκατ02'] = 'αρσενικά παροξύτονα'
		elseif args["λήμμα"] == 'λύχνα' then args['υποκατ02'] = 'ουδέτερα παροξύτονα'
		end
	end	
args['αρσ'] = '1' -- it will not allow me to use blank gender (some BUG here##)
args['υπότιτλος-εν'] = 'αρσ'
--args['αοε'] = "αρσ"		args['αγε'] = "αρσ"	args['αδε'] = "αρσ"	args['ααε'] = "αρσ"
--args['αοδ'] = "αρσ"	args['αγδ'] = "αρσ"
	args['mod-οεθ'] = stem["θ"]		args['mod-οε'] = "ος"
	args['mod-γεθ'] = stem["θοξ"]	args['mod-γε'] = "ου"
	args['mod-δεθ'] = stem["θ"]		args['mod-δε'] = "ῳ"
	args['mod-αεθ'] = stem["θ"]		args['mod-αε'] = "ον"
	args['mod-κεθ'] = stem["θ"]		args['mod-κε'] = "ε"
args['υπότιτλος-πλ'] = 'ουδ'
--args['αοπ'] = "αρσ"	args['αγπ'] = "αρσ"	args['αδπ'] = "αρσ"	args['ααπ'] = "αρσ"
	args['mod-οπθ'] = stem["θ"]		args['mod-οπ'] = "α"	args['mod-οπ+'] = "ᾰ"
	args['mod-γπθ'] = stem["θοξ"]	args['mod-γπ'] = "ων"
	args['mod-δπθ'] = stem["θ"]		args['mod-δπ'] = "οις"
	args['mod-απθ'] = stem["θ"]		args['mod-απ'] = "α"	args['mod-απ+'] = "ᾰ"
	args['mod-κπθ'] = stem["θ"]		args['mod-κπ'] = "α"	args['mod-κπ+'] = "ᾰ"
	args['mod-οδθ'] = stem["θ"]		args['mod-οδ'] = "ω"
	args['mod-γδθ'] = stem["θ"]		args['mod-γδ'] = "οιν"-- [[σκώρ]]
elseif args["λήμμα"] == 'σκώρ' or args["λήμμα"] == 'σκῶρ' or args["λήμμα"] == 'σκατά' then	
	args['κλίση'] = '0'
	args['ουδ'] = '1'
	args['κατηγορία κλίσης'] = 'ανώμαλα'
	args['τύπος'] = '-'
	args['όπως'] = 'σκῶρ'
	if args["λήμμα"] == 'σκώρ' or args["λήμμα"] == 'σκατά' then	
		args['υποκατ01'] = 'οξύτονα'
		args['υποκατ02'] = 'ουδέτερα οξύτονα'
	elseif args["λήμμα"] == 'σκῶρ' then
		args['υποκατ01'] = 'περισπώμενα'
		args['υποκατ02'] = 'ουδέτερα περισπώμενα'
	end
-- stems
	local stem = {}
	if args['α'] == "πλ" or args['α2'] == "πλ" or args['α'] == "πλδ" or args['α2'] == "πλδ" then
		stem["θ"] = mw.ustring.sub(args['λήμμα'],1,-2)		-- σκατ-ά
	else -- singular
		stem["θ"] = mw.ustring.sub(args['λήμμα'],1,-2)		-- σκατ-ός
		if args["λήμμα"] == 'σκώρ' then
		stem["θέμα"] = "σκώρ"
		stem["θ"] = "σκατ"
		elseif args["λήμμα"] == 'σκῶρ' then
		stem["θέμα"] = "σκῶρ"
		stem["θ"] = "σκατ"
		end
	end
	args['θέματα'] = "σκωρ- σκᾰτ-"
	args['σημ'] = "Δείτε και τη μορφή: τὸ [[σκάτος]], τοῦ σκάτους."
	args['mod-οεθ'] = stem["θέμα"]	args['mod-οε'] = "0"
	args['mod-γεθ'] = stem["θ"]		args['mod-γε'] = "ός"
	args['mod-δεθ'] = stem["θ"]		args['mod-δε'] = "ί"	args['mod-δε+'] = "ῐ́"
	args['mod-αεθ'] = stem["θέμα"]	args['mod-αε'] = "0"
	args['mod-κεθ'] = stem["θέμα"]	args['mod-κε'] = "0"
	args['mod-οπθ'] = stem["θ"]		args['mod-οπ'] = "ά"	args['mod-οπ+'] = "ᾰ́"
	args['mod-γπθ'] = stem["θ"]		args['mod-γπ'] = "ῶν"
	args['ν'] = '1'
	args['mod-δπθ'] = "σκα"		args['mod-δπ'] = "σί"	args['mod-δπ+'] = "σῐ́"
	args['mod-απθ'] = stem["θ"]		args['mod-απ'] = "ά"	args['mod-απ+'] = "ᾰ́"
	args['mod-κπθ'] = stem["θ"]		args['mod-κπ'] = "ά"	args['mod-κπ+'] = "ᾰ́"
	args['mod-οδθ'] = "σκάτ"	args['mod-οδ'] = "ε"
	args['mod-γδθ'] = stem["θ"]	args['mod-γδ'] = "οῖν"-- ουδέτερα φως ους [[φῶς]] & [[οὖς]] μεταπλαστά οδοντικόλητκα καταληκτικά
-- http://ebooks.edu.gr/ebooks/v/html/8547/2340/Grammatiki-Archaias-Ellinikis_Gymnasiou-Lykeiou_html-apli/index_02_06.html
	-- 123. 4) Τα ουδέτερα οδοντικόληκτα σε -μα (γεν. -ματος) είναι όλα ακατάληκτα: κτῆμα, σῶμα, στράτευμα (βλ. § 104, 2)· 
	-- καταληκτικά είναι μόνο τα ουδέτ. φῶς (φῶτ-ς), γεν. φωτ-ός, δοτ. φωτ-ὶ κτλ. (πβ. § 145) 
	-- και το ανώμαλο οὖς (οὖτ-ς), γεν. ὠτ-ὸς (βλ. § 145 και § 150, 12).
elseif args["λήμμα"] == 'φῶς' or args["λήμμα"] == 'φῶτα'
or args["λήμμα"] == 'οὖς' or args["λήμμα"] == 'ὦτα'
then
	args['κλίση'] = '0'
	args['ουδ'] = '1'

-- stems
	local stem = {}
	if args["λήμμα"] == 'φῶτα' or args["λήμμα"] == 'ὦτα' then
		stem["θ"] = mw.ustring.sub(args['λήμμα'],1,-3)	-- φῶ-ta minus 2 letters from end
		args['κατηγ0'] = 'Λέξεις προπερισπώμενες'
		args['υποκατ01'] = 'προπερισπώμενα'
		args['υποκατ02'] = 'ουδέτερα προπερισπώμενα'
	elseif args["λήμμα"] == 'φῶς' or args["λήμμα"] == 'οὖς' then
		stem["θ"] = mw.ustring.sub(args['λήμμα'],1,-2)	-- φῶ-ς minus 1 letter from end
		args['κατηγ0'] = 'Λέξεις περισπώμενες'
		args['υποκατ01'] = 'περισπώμενα'
		args['υποκατ02'] = 'ουδέτερα περισπώμενα'	
	end
	if args["λήμμα"] == 'φῶς' or args["λήμμα"] == 'φῶτα' then
		args['κατηγορία κλίσης'] = 'μονοσύλλαβα με εξαιρέσεις'
		args['τίτλος'] = mono_ex
		args['τύπος'] = '-'
		args['όπως'] = 'μονοσύλλαβα με εξαιρέσεις'
		args['θέματα'] = "φωτ-ς > φῶς"
		stem["θ0"] = "φωτ"
		stem["θ1"] = "φῶτ"
		stem["θ1οξ"] = "φώτ"
		stem["θδοτ"] = "φω"
	elseif args["λήμμα"] == 'οὖς' or args["λήμμα"] == 'ὦτα' then
		args['κατηγορία κλίσης'] = 'μεταπλαστά'
		args['τίτλος'] = metaplasta
		args['τύπος'] = '-'
		args['όπως'] = 'οὖς'
		args['θέματα'] = "οὐσ- ὠτ-"
		stem["θ0"] = "ὠτ"
		stem["θ1"] = "ὦτ"
		stem["θ1οξ"] = "ὤτ"
		stem["θδοτ"] = "ὠ"
	end
	args['mod-οεθ'] = stem["θ"]		args['mod-οε'] = "ς"
	args['mod-γεθ'] = stem["θ0"]	args['mod-γε'] = "ός"
	args['mod-δεθ'] = stem["θ0"]	args['mod-δε'] = "ί"	args['mod-δε+'] = "ῐ́"
	args['mod-αεθ'] = stem["θ"]		args['mod-αε'] = "ς" -- same as nom
	args['mod-κεθ'] = stem["θ"]		args['mod-κε'] = "ς" -- same as nom
	args['mod-οπθ'] = stem["θ1"]	args['mod-οπ'] = "α"	args['mod-οπ+'] = "ᾰ"
	args['mod-γπθ'] = stem["θ1οξ"]	args['mod-γπ'] = "ων"
	args['ν'] = '1'
	args['mod-δπθ'] = stem["θδοτ"]	args['mod-δπ'] = "σί"	args['mod-δπ+'] = "σῐ́"
	args['mod-απθ'] = stem["θ1"]	args['mod-απ'] = "α"	args['mod-απ+'] = "ᾰ" --same as nom
	args['mod-κπθ'] = stem["θ1"]	args['mod-κπ'] = "α"	args['mod-κπ+'] = "ᾰ" -- same as nom
	args['mod-οδθ'] = stem["θ1"]	args['mod-οδ'] = "ε"
	args['mod-γδθ'] = stem["θ1οξ"]	args['mod-γδ'] = "οιν"

-- [[χείρ]] βγαίνει και από κλίση #3γύψ, αλλά χρειάζεται άλλες Κατηγορίες
elseif args["λήμμα"] == 'χείρ' or args["λήμμα"] == 'χεῖρες'
then
	args['κλίση'] = '0'
	args['θηλ'] = '1'
	args['κατηγορία κλίσης'] = 'μεταπλαστά'
	args['τίτλος'] = metaplasta
	args['τύπος'] = '-'
	args['όπως'] = 'μεταπλαστά'
	args['θέματα'] = "χειρ- χερ-"	
-- stems
	if args["λήμμα"] == 'χεῖρες' then
		args['κατηγ0'] = 'Λέξεις προπερισπώμενες'
		args['υποκατ01'] = 'προπερισπώμενα'
		args['υποκατ02'] = 'θηλυκά προπερισπώμενα'
	elseif args["λήμμα"] == 'χείρ' then
		args['κατηγ0'] = 'Λέξεις περισπώμενες'
		args['υποκατ01'] = 'περισπώμενα'
		args['υποκατ02'] = 'θηλυκά περισπώμενα'	
	end

	args['mod-οεθ'] = "χείρ"	args['mod-οε'] = "0"
	args['mod-γεθ'] = "χειρ"	args['mod-γε'] = "ός"
	args['mod-δεθ'] = "χειρ"	args['mod-δε'] = "ί"	args['mod-δε+'] = "ῐ́"
	args['mod-αεθ'] = "χείρ"	args['mod-αε'] = "α"	args['mod-αε+'] = "ᾰ"
	args['mod-κεθ'] = "χείρ"	args['mod-κε'] = "0" -- same as nom
	args['mod-οπθ'] = "χεῖρ"	args['mod-οπ'] = "ες"	args['mod-οπ+'] = "ες"
	args['mod-γπθ'] = "χειρ"	args['mod-γπ'] = "ῶν"
	args['ν'] = '1'
	args['mod-δπθ'] = "χερ"		args['mod-δπ'] = "σί"	args['mod-δπ+'] = "σῐ́"
	args['mod-απθ'] = "χεῖρ"	args['mod-απ'] = "ας"	args['mod-απ+'] = "ᾰς"
	args['mod-κπθ'] = "χεῖρ"	args['mod-κπ'] = "ες"	args['mod-κπ+'] = "ες" -- same as nom
	args['mod-οδθ'] = "χεῖρ"	args['mod-οδ'] = "ε"
	args['mod-γδθ'] = "χερ"		args['mod-γδ'] = "οιν"


end -- %%%%%%% close all ifs for irregulars
return decl(args)
end -- %%%%%%% CLOSE IRREGULARS


return export