Δείτε επίσης: όνυχες

  Κλιτικός τύπος ουσιαστικού

επεξεργασία

ὄνυχες αρσενικό