Κλιτικός τύπος ουσιαστικού

επεξεργασία

ἀργύροιν αρσενικό