Κλιτικός τύπος ουσιαστικού

επεξεργασία

ωριμάσεως θηλυκό