Κλιτικός τύπος ουσιαστικού

επεξεργασία

χρεόγραφα ουδέτερο