Κλιτικός τύπος ουσιαστικού

επεξεργασία

χεῖρες θηλυκό