Κλιτικός τύπος ουσιαστικού

επεξεργασία

χερσίν θηλυκό

Άλλες μορφές

επεξεργασία