Κλιτικός τύπος ουσιαστικού

επεξεργασία

χερσί θηλυκό

Άλλες μορφές

επεξεργασία