Κλιτικός τύπος ουσιαστικού

επεξεργασία

φόρτοι αρσενικό