Κλιτικός τύπος ουσιαστικού

επεξεργασία

φορτοεκφορτώσεις θηλυκό