Κλιτικός τύπος ουσιαστικού

επεξεργασία

φθόνοι αρσενικό