Κλιτικός τύπος ουσιαστικού

επεξεργασία

τριαντάρια ουδέτερο