Κλιτικός τύπος ουσιαστικού

επεξεργασία

συνοδοιπόροι αρσενικό ή θηλυκό