Κλιτικός τύπος ουσιαστικού

επεξεργασία

συνθήκες θηλυκό