Κλιτικός τύπος ουσιαστικού

επεξεργασία

σταφίδες θηλυκό