Κλιτικός τύπος ουσιαστικού

επεξεργασία

σιτάρια ουδέτερο